Isuru's blog http://blog.isamarasinghe.com my personal blog Fri, 15 Apr 2016 16:15:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.3 isuru137https://feedburner.google.com ත๟ය๢ලන๞ත ස๜ච๟໱ය – Thailand Tour http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/JbYuovbNA5k/ http://blog.isamarasinghe.com/thailand-tour/#comments Fri, 15 Apr 2016 15:45:14 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=400 ඉස๞සර ඉදල ත๢බ๤න අම๟ර๠වක๞ තමය๢, plane එකක න๠ගල๟, ๧වන රටකට ග๢හ๢ල๞ල full fun එකක๞ අර๧ගන එන๞න ඕන ක๢යන එක. අ๧ප๞ budget එ๧ක๞ හ๠຃යට ල๟๧බට යන๞න ත๢බ๤න රටවල๞ ຃ක තමය๢, ඉන๞ຩය๟ව, ම๟ලຩවය๢න සහ ත๟ය๢ලන๞තය. ඉන๞ຩය๟ව ම๤ල ඉදල๟ ඇල๞໳๧໵ න๠. ම๟ලຩවය๢නත๞ ඉත๢න๞ ම๤හ๤ද ໶තර ๧න๞. උණවට๤๧න๞ ඉන๞න අපට තව ම๤හ๤຺ ๧ම๟කටද? ඉත๢න๞ යන๞න ත๢๧යන๞๧න๞ ත๟ය๢ලන๞ත๧ය๞ ໶තරය๢. Personally මට ๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ roller coaster ... Read More

The post ත๟ය๢ලන๞ත ස๜ච๟໱ය – Thailand Tour appeared first on Isuru's blog.

]]>
ඉස๞සර ඉදල ත๢බ๤න අම๟ර๠වක๞ තමය๢, plane එකක න๠ගල๟, ๧වන රටකට ග๢හ๢ල๞ල full fun එකක๞ අර๧ගන එන๞න ඕන ක๢යන එක. අ๧ප๞ budget එ๧ක๞ හ๠຃යට ල๟๧බට යන๞න ත๢බ๤න රටවල๞ ຃ක තමය๢, ඉන๞ຩය๟ව, ම๟ලຩවය๢න සහ ත๟ය๢ලන๞තය. ඉන๞ຩය๟ව ම๤ල ඉදල๟ ඇල๞໳๧໵ න๠. ම๟ලຩවය๢නත๞ ඉත๢න๞ ම๤හ๤ද ໶තර ๧න๞. උණවට๤๧න๞ ඉන๞න අපට තව ම๤හ๤຺ ๧ම๟කටද? ඉත๢න๞ යන๞න ත๢๧යන๞๧න๞ ත๟ය๢ලන๞ත๧ය๞ ໶තරය๢. Personally මට ๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ roller coaster එකක යන๞න අම๟ර๠වක๞ ත๢බ๤න๟. එ๧හම එකක๞ ත๢๧යන๞๧නත๞ Thailand Tour එක ໶තරය๢, ඔය උຌන๞ ක๢යප๤ රටවල๞ වල.

අ๧ප๞ ๧ස຀ එ๧ක๞ 4ය๢. ස๢ර๟ ๧ක๟ල๞๧ල๟๞ හතර. මම, චල๢຺, ද໮ශණ හ๟ රන๞ຬර. ඔතන๢න๞ ද໮ශණ කල๢න๞ ๧දත๩න๞ ප๟රක๞ Thailand ග๢හ๢ල๞ල ත๢๧යනව๟. මම ඇත๩໸ අන๢ත๞ ๧දන๞න๧ග๞ පල๧වන๢ ප๟ර. අප๢ ම๤ල๢න๞ trip එක plan කර๟. එක එක Tour packages අර๧ගන යන๞න උවමන๟වක๞ ත๢໣๧໣ න๠, ๧ම๟කද එත๧ක๟ට එකටම ๧ක๟ට๤ ๧වනව๟. අන๢ක උන๞ ව๠ຌ හ໱යක๞ පන๞සල๞මය๢ යන๞๧න๞. පන๞සල๞ යන๞න ඕන න໦ ප๢ට රට යන๞න ඕනද? ๧ම๧හ ඇත๢ තර໦ ත๢๧යන๞๧න๞.

ම๤ල๢න๞ දවස๞ 4කට යන๞න ව๧ග๞ හ๢຃๧ය๞. පස๞๧ස๞ බ๠໳ව๟, යන๞න දවස๞ බ๟ගයය๢. එන๞න දවස๞ බ๟ගයය๢ ගත๞තම ๧වන ๧දයක๞ කරන๞න ๧වන๞๧න๞ න๠. න๢ක໦ උ๧ද๞ කතරගම ග๢හ๢ල๞ල දවල๞ ๧වද๞ຬ ව๠දල๟ හවස ๧ගදර එනව๟ ව๧ග๞. 4ක๞ මຩ, යමන๞ 16ක๞. ๧໦ එ๧කක๞ ක๢යප๤ කත๟වක๞. අප๢ කරන රස๞ස๟ව එක๞ක දවස๞ 16ක๞ න๢ව๟ඩ๤ ග๢ය๟ ක๢යන๞๧න๞, ๧වන රස๞ස๟වක๞ ๧හ๟ය๟ගන๞න ๧වනව๟ sure. එක න๢ස๟ ද๟ගත๞ත๟ දවස๞ 8කට.

Passport හ๠຺ව๟. Flight tickets book කර๟. ත๩න๞ ๧ද๧නක๞ Sri Lankan airlines එ๧කක๞ Thai Airways. එකත๞ එ๧හම උ๧න๞, Findmyfare.com website එ๧ක๞ credit card වලට officer එකක๞ ත๢බ๤න๟. හ๠බ๠ය๢ අන๞ත๢ම දව๧ස๞ book කරන๞න යද๞ຬ, Sri Lankan airlines වල website එ๧ක๞ ත๢๧යනවට වඩ๟ ව๠ຌ ගණන๞ Findmyfare.com එ๧ක๞ ๧පනන๞න ගත๞ත๟. ප๠යක๞ ๧දකක๞ ත๩නන๞ ໶තර බ๠໳ව๟, ම๤න๞๧ග๞ price refresh ๧වන ප๟ටක๞ ๧පනන๞๧න๞ න๡. අන๞ත๢මට ත๩න๞ ๧ද๧නක๞ Sri Lankan airlines වල๢න๞ Tickets ගත๞ත๟, එක๞๧ක๧නක๞ Thai Airways වල๢න๞ ගත๞ත๟. Findmyfare.com එ๧ක๞ offers බල๟๧ගන book කරනව๟ න໦, අද๟ළ airline website වලත๞ ๧ප๟຋ඩක๞ බලන๞න.

ඊළගට Thailand visa. Passport එකට අමතරව, Flight tickets වලට අමතරව, අද๟ළ රටට ඇත๩ල๞ ๧වන๞න ප๤໸වන๞ ක๢යන ල๢ය໶ල๞ල තමය๢ ๧໦. ඕක ගන๞න තව දවස๞ 5ක๞ ໶තර යනව๟. ල๜ක๟๧໵ ත๢๧යන Thailand Embassy එකට call එකක๞ ຬල๟ ඇහ๤ව๟, හ๠๧ම๟๞ම එන๞න ඕනද, න๠ත๞න໦ application ඔක๞๧ක๟ම එක๞๧ක๧නක๞๧ග๞ අ๧ත๞ එවන๞නද ක๢යල๟. Fill කරන๞න ඕන applications ඔක๞๧ක๟ම උන๞๧ග๞ website එ๧ක๞ ත๢බ๤න๟. එක න๢ස๟, ඔක๞๧ක๟ම ත๢තට ප๤රවල๟, ද໮ශන අ๧ත๞ ය๠ව๤ව๟. කර๠๧໦ ක๢යන๞๧න๞, ๧ම๟කක๞ හ໱ එක form එකක๞ අප๢ට miss ๧වල๟ ත๢๧යනව๟. ද໮ශන එතනට ග๢ය๟ට පස๞๧ස๞ තමය๢ දන๞๧න๞ ๧໦ක අඩ๤ය๢ ක๢යල๟. අව๤ලක๞ න๠, ๧ක๟ල๞ල๟ ๧ග๟ඩ ද๟ල๟. අප๢ ๧වන๤වට උ form ຃ක ප๤රවල๟, අ๧ප๞ අත๞සනත๞ ๧හ๟රට ගහල๟. ๧හ๟රට ගහල๟ ම๤ ඇ໶ත๞ ක๢යනව๟, මචන๞, අව๤ලක๞ න๡. චල๢຺๧ග๞ අත๞සන ๧ප๟ຌ. එක එලටම ග๠හ๤ව๟. උ๧໣ අත๞සන ๧ප๟຋ඩක๞ ຩගය๢. හ๠බ๠ය๢ අව๤ලක๞ න๠. එකත๞ shape එ๧ක๞ ග๠හ๤ව๟.

අප๢ යන๞න හ๢຃๧ය๞ ๧පබරව๟໱ 20. Visa අතට හ໦බ ๧වන๞න ත๢໣๧໣, ๧පබරව๟໱ 15. ๧ම๟නව๟ හ໱ case උ๧න๟ත๞ යන๞න ๧වන๞๧න๞ න๠. ද໮ශන ස๤ප๤ර๠຺ ໶ຩහට ග๢හ๢න๞ ත๢໣බ, passport ຃ක අර๧ගන එන๞න. ๧ක๟຃න๞ම visa අර๧ගන එන๞න. ම๤ call කරල๟ ක๢යනව๟, මචන๞ ත๩න๞ ๧දන๟๧ග๞ම visa reject ໳. ๧හ๞ත๩ව තමය๢, ගහල๟ ත๢๧යන අත๞සන๞ ๧වනස๞.

๧໦ ත๢๧යන๞๧න๞, ම๤, හ໱යටම ග๠හ๤ව๟ ක๢යප๤, චල๢຺ ๧ග๞ අත๞සන.

Chalidu's Signature

๧໦ ත๢๧යන๞๧න๞, ම๤ අම๟ර๠๧වන๞ ග๠හ๤ව๟ ක๢යප๤ ම๧ග๞ අත๞සන.

My Signature

๧໦ අත๞සන๞ වල හ໱ ව๠රຩ ๧හ๟යන๞න මහ๟ ๧ල๟ක๩ system ඕනද? ඕන අත දර๠๧වක๩ට ๧ප๞නව๟ අත๞සන๞ ๧දක ๧දකක๞ ක๢යල๟. ආතල๞ ම seen එක ත๢๧යන๞๧න๞, ද๠න๞ ද໮ශන๧ග๞ visa reject උ๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද ක๢යන එක. ๧ම๟කද අන๢ත๞ ๧දන๞නට ම๤ ๧හ๟ර අත๞සන๞ ග๠හ๤වට, ම๤๧ග๞ අත๞සන ම๤ ๧න๞ ග๠හ๤๧໵. මම ඇහ๤ව, ම๤๧ගන๞ උබට ๧ම๟๧ක๟๞ උ๧න๞, ක๢යල?

ම๤ ක๢යප๢, මචන๞, ම๧ග๞ passport එ๧ක๞ ත๢๧යන๞๧න๞, ຩග අත๞සන, හ๠බ๠ය๢ මම visa form එ๧ක๞ ගහල๟ ත๢๧යන๞๧න๞ ๧ක຃ අත๞සන ໳. ๧ම๧හම උන๞ එක๞ක๧න๞ අප๢ Thailand යන๞න ද๟ගත๞๧ත๞. ๧ක๟๧හ๟මද රටක๞ ໶ຩයට ඉස๞සරහට යන๞๧න๞ ක๢යපන๞.

හ໱ ද๠න๞, 20 යන๞න ๧වන๞๧න๞ න๠. Fligt tickets 28 ๧වන๢දට ද๟ගත๞ත๟. එකට ๧වනම ග๟නක๞ ๧ගවන๞න ඕන. Sri Lankan Airlines න໦, අඩ๤ම ර๠7500ක๞ වත๞ ๧ගවන๞න ඕන. හ๠බ๠ය๢ Thai Airways න໦ ර๠5000ය๢. ඒවත๞ ๧හ๟ද ප๟ඩ໦, ගන๞න අ๧ප๞ ๧ද๞ ක๢යල๟ book කර๟ මද๠ය๢. හ໱ ද๠න๞ Flight tickets එහ๟ට ද๟๧ගන අ๧ය ග๢ය๟ visa apply කරන๞න. ๧໦ ප๟ර ද໮ශන ව๧ග๞ බ๤ව๟ල๟ අ๧ත๞ ය๠ව๤๧໵ න๠. හ๠ම එක๟ම  ග๢ය๟. ๧ක๟๧හද ම๤න๞ට වගක๣මක๞ ๧දන๞න ප๤໸වන๞ ද? ๧දව๠න๢ ප๟ර visa හ໱ අව๤ලක๞ම න๠. ද๠න๞ යන๞න තමය๢ ත๢๧යන๞๧න๞.

චල๢຺ හ๟ මම, Flight එකක යන පල๧වන๢ පර. අප๢ හ๢ත๟๧ගන හ๢຃๧ය๞, Sri Lankan Airlines වල air hosters ල ක๢ව๤වම ල๜ක๟๧໵ ඉන๞න ප຀ටම ක๠ල๢ ຃ක එ๧ක๞ තමය๢ ඉන๞๧න๞ ක๢යල๟. හ๠බ๠ය๢ ද๠න๞ ඉහත๢න๞ එක එක contacts වල๢න๞ ๧කල๞๧ල๟๞ එන න๢ස๟, එ๧හමට ස๢ර ක๢යන๞න තර໦ ๧කල๞๧ල๟๞ න๠. සමහර ໶ට business class වල න໦ ඇත๢. අප๢ ඉත๢න๞ economy ๧න๞. ග๢හ๢න๞ Bangkok වල suvarnabhumi airport එ๧කන๞ බ๠ස๞ස๟. Airport එ๧ක๞ ඉන๞න officers ල๟ ව๠ຌ හ໱යකට හ໱යට ඉ๜ග๫๣ස๢ බ๠. ඒ හ๠๧රන๞න ත๟ක๞ෂනය අත๢න๞ ස๠๧හන๞න ຩය๤ණ๤ airport එකක๞. ๧ක๟຃න๞ම ල๜ක๟๧໵ කට๤න๟යක එකත๞ එක๞ක ගත๞තම, න๢ක໦ ๧ක๟ත๞ත๩ කඩයක๩ය๢ KFC එකය๢ compare කර๟ ව๧ග๞  ๧වනසක๞ ත๢๧යනව๟.

අ๧ප๞ tour එක දවස๞ 8ය๢. අප๢ ම๤ල දව๧ස๞ නවත๢න๞න ๧ගන හ๢຃๧ය๞, Bangkok වල Pratunam ක๢යන ත๠න Hotel එකක. යන๞න කල๢න๞ book කරල๟ ග๢ය එකම ๧ද๞, ඔ๷චරය๢. ඉත๩ර๠ හ๠ම ๧දයකම Flexible, Tour packages වල๢න๞ ග๢ය ව๧ග๞, එකක๞ ඉවර๧වද๞ຩ එකක๞ ຺ව๧ගන ຺ව๧ගන යන๞න ๧දයක๞ න๠. ඕන තර໦ ๧වල๟ව ත๢๧යනව๟. Double room එකකට, AC එක๞ක, Breakfast එක๞ක එ๧කක๞ට දවසකට ර๠ 2000ක๞ ව๧ග๞. බ໦බලප๢຃๧ය๞ බඩ๤ ๧ප๟຀ වලටත๞ වඩ๟ ලබය๢. පහල ත๢๧යන๞๧න๞, හ๢ටප๤ එක room එකක photos.

Our hotel in Pratunam

පල๧වන๢ දව๧ස๞ rest කර๟. මහන๞ස๢ත๞ න๢ස๟ ග๢ය๟ Traditional Thai massage එකක๞ ද๟ගන๞න. බඩ๤ seen ๧න๧මය๢ ๧හ๟๧ද๞. අප๢ට select කරගන๞න ප๤໸වන๞, ๧ක๟ල๞๧ලක๞ද ๧කල๞๧ලක๞ද ඕන ක๢යල๟. අප๢ ගත๞ත๟ ๧ක๟ල๞๧ල๟๞ ຃කක๞. ගන๤න๞ට වඩ๟ උන๞ට ๧හ๟දට හය๢ය වත๞ ඇත๢๧න๞. එක එක๞๧කන๟ව, ໤ම ๧ම຀ට වල හ๟න๞ස๢ කරවල ද๠໦ම๟ massage එකක๞. හ໦๧໦. ඊට පස๞๧ස๞ අන๢ත๞ ප๠ත๞ත හරවල, පහල photo එ๧ක๞ ත๢๧යන ໶ຩයට අද๞ද๟. අ๧ප๞ ๧ක๟ල๞๧ල๟๞ ක๠ගහනව๟ “ඇත๢ ඇත๢ ය๧ක๟๞” ක๢යල๟. උන๞ දන๞න๟ ස๢๜හලයක๞ න๠๧න๞. උන๞ තව අຩනව๟. ප๢๧຀ ඇට න๢ක໦ ක๢຃ ක๢຃ ගල๟ ක๠๧ඩනව๟ ඇ๧හනව๟.

Thai Massage

๧දව๠න๢ දව๧ස๞ ග๢ය๟ Dreams World. Website එකක๞ හ໦බ๤න๟, online book කරන๞න ප๤໸වන๞. ๧ක๟຃න๞ම cab එකක๞ ඇ໶ත๞ උ๧ද๞ 9ට hotel එක ලග๢න๞ අප๢ව pick කරනව๟. Dreams World වලට ๧ගන๢හ๢න๞ ද๟නව๟. අ๧ය ඉවර උන๟ම Hotel එකට ๧ගනත๞ ද๟නව๟.  මම න໦ ๧ක๟຃න๞ම Dreams World ග๢๧ය๞ roller coaster එකක යන๞න. කල๢න๞ ක๢ව๤ව ව๧ග๞ එක තමය๢ එකම අම๟ර๠ව. Dreams World එ๧ක๞ ත๢බ๤න, අන๞ත๢ම ride එක තමය๢, Tornado. ව๠ຌය ๧සනගත๞ න๠. අප๢ හ๢ත๩๧໵ machine එක ක๠ຌල๟ ක๢යල๟. බ๠ල๢න๞න໦ කව๤ර๠ත๞ එකට එන๞๧න๞ න๠. එ๷චරට අව๤ල๞. පහල video එ๧ක๞ ත๢๧යන๞๧න๞ Tornado එක. එක roller coaster එකට ව๠ඩ ප຀ට. ග๢හ๢ල๞ලම බලන๞න ඕන.

අප๢ ත๩න๞๧වන๢ දව๧ස๞ ග๢ය๟ Pattaya beach. නම ක๢යප๤ ගමන๞ ක຀຃ය ක๢යන๞๧න๞, හ๟ බඩ๤ම තමය๢ එ๧හන໦ ක๢යල. Bangkok වල ඉදල๟ Pattaya වලට cab එකක๢න๞ ප๠ය එකහ๟ මරක๢න๞ ව๧ග๞ යන๞න ප๤໸වන๞. අප๢ ග๢හ๢න๞ බ๠ස๞๧ස๞ දවල๞ ๧දකට ໶තර. ๧ම๧ල๟๞ රහක๞ න๠. න๢ක໦ ඇຩ໱න๣ත๢ය ද๟ප๤ දවසක ප๢ට๧ක๟ට๤๧໵ හරස๞ ໶ຩ ຃ක ව๧ග๞. Pattaya වල strucutre එකත๞ ප๢ට ๧ක๟ට๤ව ව๧ග๞මය๢. ๧ක๟ට๤๧໵ station එක beach එක ක๢යල๟ හ๢ත๩๧ව๟ත๞, station එක ඉස๞සරහ ප๟ර තමය๢ beach road එක. ප๢ට๧ක๟ට๤๧໵ හරස๞ ໶ຩ ව๧ග๞ ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ හරස๞ ໶ຩ බර ๧ග๟ඩක๞ ත๢๧යනව๟. එවල තමය๢ bar ຃ක ත๢๧ය๧න๞. ඒව๟ තමය๢ ๧ක๟຃න๞ම red light streets. අප๢ ග๢ය ๧ව๧ල๞ full loss. ක๢ස๢ hapenning එකක๞ න๠. අ๧ප๞ hotel එකත๞ ත๢໣๧໣, අර කල๢න๞ ක๢යප๤ red light street එකක තමය๢. ග๢හ๢න๞ ๧ප๟ຌ න๢න๞දක๞ දන๞න๟ හදද๞ຬ, හවස 5, 6 ව๧ග๞ ๧වද๞ຬ, ඔන๞න DJ සද๞ද ඇ๧හනව๟, Live band ක๟ර๧ය๟๞ drum set එකට ත຀ට๤ ද๟නව๟. ๧කල๞๧ල๟๞ එක๟ ๧දන๞න๟ ප๟රට බහ๢නව๟. ໯ 7 ව๧ග๞ ๧වද๞ຬ, ඒ ක๢යප๤ අත๩ර๠ ප๟රවල๞ වල ඇග๢ල๞ලක๞ ගහන๞න ඉඩ න๠. ๧ක๟຃න๞ම ප๢ට๧ක๟ර๠๧໵ හරස๞ ໶ຩ වල ๧ව๧ළන๞๧ද๟๞ ව๧ග๞. ๧ව๧ළන๞๧ද๟๞ ๧වන๤වට ඉන๞๧න๞, bar girls ල๟.

๧ක๟຃න๞ම ප๟๧໮, ๧ක๟ල๞ලය๢ ๧කල๞ලය๢, couple එකක๞ ග๢යත๞, ๧ක๟ල๞ල๧ග๞ අත๢න๞ අຩනව๟. අ๧ර๧හට ๧ම๧හට ත຀ට๤ ද๟නව๟. තන๢๧යන๞ ග๢๧ය๟ත๞ එන๞න ๧න๧මය๢. අප๢ ග๢๧ය๞ ๧ක๟ල๞๧ල๟๞ හතර ๧ද๧නක๞. ම๤ල๞ ත๩න๞๧දන๟ ඉසරහ๢න๞ යද๞ຬ ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ ත຀ට๤ ද๟නව๟ ໶තරය๢, ප๢຃පස๞๧ස๞ එනඑකට ๧හන කරද๧໮. උව ๧කල๞๧ල๟๞ ๧දන๞๧නක๞ ໶තර එකත๩ ๧වල๟ අල๞ලගන๞නව๟. ඒ අල๞ලගන๞๧නත๞ න๢ක໦ thug mode එ๧කන๞ ๧න๧මය๢, න๢ක໦ හ๤රත๧ල๞ට ව๧ග๞. උ ๧බ໱හන๞ ๧දනව๟, ඒ මව ๧බරගන๢න๞. අ๧ඩ๟๞ යන๞න එප๟ හ๢ටපන๞ ๧ප๟຋ඩක๞.

ඊළගට Pattaya වල beach road එ๧කත๞ අຌ๧යන๞ අຌය ඉන๞๧න๞ ๧කල๞๧ල๟๞ම ໶තරය๢. ඒ හ๠๧රන๞න beach activities වලට එ๧හමත๞ Pattaya ප๫ස๢ද๞දය๢. Jetski පຩන๞නත๞ ප๤໸වන๞, හ๠බ๠ය๢, එතන ๧ප๟ຌ ම๟ෆ๢ය๟වක๞ යන බව අප๢ කල๢න๞ම ද๠න๧ගන හ๢຃ය๟. Jetski ක๢යන๞๧න๞ වත๩๧໮ යන moter bike එක ව๧ග๞ එක. එක ප๠ද๞දට පස๞๧ස๞, එක එක damages ๧පන๞නල๟ සල๞ල๢ කඩ๟ගන๞නව๟. ඒ හ๠๧රන๞න sky diving, අහ๧ස๞ ඉදල๟ ප๠රෂ๤຀ එකක๞ එල๞ල๧ගන පන๢න එකත๞ ස๠๧හන๞න අඩ๤වට ත๢බ๤න๟. ර๠ 40,000කට ව๧ග๞. ๧වන රටවල๞ එක๞ක බ๠໳වම, Pattaya වල ඒව๟ ස๠๧හන๞න ලබය๢.

Pattaya වල ත๢๧යන අන๢ත๞ එක තමය๢, Walking Street එක. හ๠ම රටකම ව๧ග๞ ක๡ම ජ๟ත๢ ත๢๧යනව๟. ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ Magic shows අනන๞ මන๜ න๠ත๢ ๧දයක๞ න. පහළ video එ๧ක๞ ත๢๧යන๞๧න๞ ත๩໱ක๢๧ය๞ ice cream කර๧යක๞๧ග๞ ව๠ඩ ຃කක๞.

අප๢ Pattaya වල දවස๞ ත๩නක๞ ඉදල๟, අපහ๤ Bangkok වලට අව๟. ඇ໶ත๞ ග๢ය๟ Siam Water Park එකට. එකත๞ ๧ක๟຃න๞ම Dreams World ව๧ග๞මය๢, නම๤ත๞ Dreams World එකට වඩ๟ ත๢๧යන machines පරණය๢, හ๠බ๠ය๢, එ๧ක๞ න๠ත๢ Water activites වගයක๞ ත๢๧යනව๟. හ๠බ๠ය๢ Dreams World තර໦ fun න๠හ๠. එ๧ක๞ හ๠බ๠ය๢ dreams world වලට වඩ๟ ຩග roller coaster එකක๞ ත๢๧යනව๟. එක ප຀ට.

එද๟ ໰ම ග๢ය๟ 4D movie එකක๞ බලන๞න. ๧ක๟຃න๞ම 3D movie එකට අමතරව, seat එක ๧හල๞๧ලනව๟, වත๩ර ໶ຩනව๟, හ๤ලන๞ ප๟ර ව๠๧ඩනව๟ අනන๞ මන๜. අප๢ movie එක බලන๞න ග๢๧ය๞ ໯ 10:40ට. ඒ ๧වද๞ຬ න๢ຩමතත๞ එක๞ක. හ๠බ๠ය๢ බලන๞න ඕන න๢ස๟ ග๢ය๟. බලප๤ movie එක තමය๢. Gods of Egypt ක๢යන එක. ව๠ຌ ๧වල๟ ග๢๧ය๞ න๠, න๢න๞ද ๧ගන එන๧ක๟ට, movie එ๧ක๞, එ๧කක๞ තව එ๧කට ප๢හ๢๧යන๞ අන๢නව๟. seat එ๧ක๞ ප๢຃පස๞๧සන๞ ඇ໶ල๞ල ๧ම๟කක๞ද ප๢ටට අන๤න๟, ඒ ๧ව๧ල๞ ඉදල๟ අ๧ර๧හන๞ ඇ๧නනව๟, ๧ම๧හන๞ ඇ๧නනව๟, එක ໤න๞຺වක๞ න๢ද๟ගත๞๧ත๞ න๠, full marvalous.

ඊට පස๞๧ස๞ දවස๞ ຃ක ග๢ය shopping. ල๜ක๟๧໵ හ๠๧ම๟๞ම ๧ම๟න ๧ම๟නව๟ හ໱ බල๟๧ප๟๧ර๟ත๞ත๩ ๧වනව๟ ඇත๢ ๧න๞. Big C ක๢යල super market එකක๞ ත๢๧යනව๟. න๢ක໦ Arpico ව๧ග๞. Chocolate එ๧හම duty free එකට වඩ๟ එ๧හ๞ ලබය๢. තව shampoo සහ ๧වනත๞ cosmetic බඩ๤ ල๣ට໮ එ๧ක๞ ව๧ග๞ ๧බ๟๞තල๞ ල๜ක๟වට වඩ๟ බ๟๧ගට බ๟ගයක๞ අඩ๤වට ගන๞න ප๤໸වන๞. Electric බඩ๤, TV ව๧ග๞ ඒවත๞ ප຀ට අඩ๤ය๢. ම๧ග๞ ය๟໳๧වක๞๧ග resturant එකට ර๠ 56,000 blenders ๧දකක๞ ගත๞ත๟, එකක๞ ර๠ 9000 ๧වන๞න. ඇත උඩ ලබය๢.

ඔය ඔක๞๧ක๟න๞ටම වඩ๟ ๧හ๟දම ව๠๧຋ තමය๢, super market එ๧ක๞ cosmetics section එ๧ක๞ ඉන๞නව๟ ๧හ๟ද ලස๞සන ක๠ල๢. ව๠ඩ කරන අය ๧න๧මය๢, බඩ๤ ගන๞න අප๤ අය. එය๟ලට ක๢ව๤වම අප๢ ල๜ක๟๧වන๞ අ๧໵. අ໦මට ๧ගන๢යන๞න shampoo එකක๞ බලල๟ ๧දන๞න ක๢ව๤ව໦ ව๧ග๞, ප๠නල๟ උදව๤ කරන๞๧න๞. ๧හ๟දට ඇදල๟ පලදල๟ ග๢๧ය๟ත๞, හ໱යට talk ක๧ර๟ත๞, ක๢ස๢ කරදරයක๞ න๠ත๩ව ๧ග๟ඩ ද๟ගන๞නත๞ ප๤໸වන๞. ව๠ຌය ක຋ඩ දන๞න๟ ග๢๧ය๟ත๞ අව๤ල๞. එ๧හ ව๠ຌ ๧ද๧නක๞ට ඉ๜ග๫๣ස๢ බ๠. Me Sri Lanka. Shampoo mother. You help? ඔ๧හ๟මය๢ අහන๞න ඕන. 😉

Chocolate, Electric බඩ๤, cosmetics ව๧ග๞ item ຃ක Big C එ๧කන๞ ගත๞ත๟. ඊට පස๞๧ස๞ ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ items, ඇ຺໦ ක๠ල๢ ව๧ග๞ ඒව๟ ගන๞න ප๤໸වන๞ pavement එ๧කන๞, එ๧හම න๠ත๞න໦ indra market ව๧ග๞ ත๠න๞ වල๢න๞. එ๧හ ๧ග๟ඩක๞ ๧ව๧ල๞න๞๧ද๟න๞ට ස๢๜හල ຃ක ຃ක ප๤໸වන๞. අප๢ ඔර๧ල๟๞ස๤ කඩයක๞ ලග๢න๞ යද๞ຬ, “ලබය๢ ලබය๢ එන๞න” ක๢ව๤ව. අප๢ ග๢හ๢න๞ ඇහ๤ව๟, ๧ක๟๧හ๟මද Sri Lankansල๟  ක๢යල๟ අ຺රගත๞๧ත๞ ක๢යල๟. ๧ම๟කද ස๠๧හන๞න Indians ල๟ ඉන๞න න๢ස๟, උන๤ත๞ අප๢ ව๧ග๞ම ๧න๞. ඒ ๧කල๞๧ල๟๞ ๧දන๞න๟ ක๢ව๤๧໵, Indians ල๟ ආවම, ව๟ච๟ල๧ය๟๞ ව๧ග๞ ක๠ගහ ගහ ໳ යන๞න๧න๞. ල๜ක๟๧໵ උන๞ ๧පන๤ම ඒ ව๧ග๞ උන๟ට full decent ໳. 😉

ක๡ම ග๠න ක๢๧ව๟ත๞, ๧ග๟ඩක๞ ල๜ක๟๧໵ අය Thai ක๡ම වලට ක๠මත๢ න๡, ජර๟ රහක๞ එනව๟ ක๢යල๟. සමහර ໶ට කවද๟ හ໱ marry කරල๟ wife එක๞ක ග๢๧ය๟ත๞ අ๧න๞, ම๧ග๞ බඩ ໱๧දනව๟, මට න໦ බ๠ ඔය ක๡ම කන๞න. අනන๞ මන๜ කත๟ ๧ක๟๞຃යය๢. එකට අප๢, ප๠๧ලන๞න ක๡ව๟. ප๟රවල๞ අය๢๧න๞ ත๢ය๟๧ගන, ක๩ක๩ල๞ මස๞, බຩනව๟, උර๠මස๞ බຩනව๟ කප๤ එකමය๢ ක๧໮. ๧ක๟຃න๞ම එද๞ຬ ක๢๧ල๟๞ 4ක๞ බර ව๠ຌ ๧වල๟. හ๢ටප๤ දවස๞ ක๣ප๧ය๞ ර๧ජක๞ ව๧ග๞ ක๠ව๟.

Street Food

Street Food

Thailand වල ග๠න๤ ප๢໱໧න๞ට වඩ๟ ව๠ຌ. ඒ ๧කල๞๧ල๟න๞๧ග๞ත๞ skin color එක එ๧හම ලස๞සනය๢. හ๠๧ම๟๞ම ව๠ຌය උසත๞ න๠, ද๠කප๤ ක๢ස๢ ๧ක๧නක๞๧ග๞ tyre ප๠නලත๞ න๠. ජ๟න න๢ස๟ ද ๧ක๟๧හද හ๠๧ම๟๞๧ගම figure එක ๧හ๟දය๢. ๧ක๟຃න๞ම ප๟๧໮ අය๢๧න๞ කඩවල๞ ද๟๧ගන ඉන๞න ๧කල๞๧ල๟๞ පව๟ අ๧ප๞ Miss Sri Lanka වලට නග๞ගන๞න ප๤໸වන๞ තර໦ ලස๞සනය๢. උන๞ makeup එක ද๠໦මත๞ ස๤຺ න๢ස๟ ලස๞සනය๢, අ๧ප๞ අය ව๧ග๞ ๧හ๟ල๞මන๞ ව๧ග๞ ๧පන๞๧න๞ න๠. අන๢ත๞ එක තමය๢ උන๞ Tourist ලට ස๠๧හන๞න ๧හ๟ຩන๞ සලකනව๟. අප๢ ๧ම๟නව๟ හ໱ ๧දයක๞ ඇහ๤වත๞ ඉ๜ග๫๣ස๢ බ๠໱ උනත๞ ๧ම๟න ๧ම๟න ໶ຩයක๞න๞ හ໱ උත๞තර ๧දනව๟. ๧ප๟๞ල๢මක හ๢຃ය๟ උනත๞, සමහර ๧වල๟වට අප๢ට ඉස๞සරහට යන๞න ๧දනව๟. ๧කල๞๧ලක๞ට ໯ 12ට උනත๞ කරදරක๞ න๠ත๩ව ප๟๧໮ යන๞න ප๤໸වන๞. ๧ම๟කද අසහන ක๟ර๧ය๟๞ න๠. හ๢຃යත๞ ๧ප๟ຌ ග๟නක๞ ๧ගවල๟ ව๠๧຋ කරගන๞න ඕන තර໦ ත๠න๞ ත๢๧යනව๟.

ක๣ප๧ද๧නක๞ ක๢ව๤ව๟, pick pocket ක๟ර๧ය๟๞ ඉන๞නව๟ ක๢යල๟. අප๢ට න໦ set උ๧න๞ න๠. අප๢ත๞ ຃කක๞ ප໱ස๞ස໧න๞ හ๢຃๧ය๞, උවමන๟ සල๞ල๢ ຃ක ໶තරක๞ purse එ๧ක๞ ๧ගන ග๢හ๢න๞, ව๠ຌ ຃ක Hotel එ๧ක๞ locker එ๧ක๞ ද๟ල๟ යනව๟. රටක๞ ໶ຩයට ග๢හ๢ල๞ල๟ එන๞න න๢යමය๢. කව๤ර๠ත๞ අහප๤ න๢ස๟ ම๧ග๞ expences ຃ක පහල๢න๞ ද๠න๞න໦.

Flight Tickets38,000
Visa4,600
Dreams World (Cab + All Rides + Lunch)4,000
Siam Park (All Rides +Lunch)1,700
Pattaya Cab (up/down 1 person)3,000
Shopping25,000
Accommodation (with Breakfast – Rs 2000 x 7)14,000
Others (Lunch + Dinner + Taxi etc…)19,700
Total110,000

The post ත๟ය๢ලන๞ත ස๜ච๟໱ය – Thailand Tour appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/thailand-tour/feed/ 3 http://blog.isamarasinghe.com/thailand-tour/
මට smartphone එකක๞ ඕනමද? http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/exT5x-y7KxQ/ http://blog.isamarasinghe.com/do-i-need-a-smartphone/#comments Sun, 27 Apr 2014 14:06:26 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=372 ක๟๧ලකට පස๞๧ස๞ blog එකට ල๢ප๢යක๞ ද๟න๞න ๧වල๟වක๞ හ໦බ๤න๟. Software Engineer ๧ක๧නක๞ ໶ຩයට job එකක๞ කරන๞න ගත๞තට පස๞๧ස๞ life එක complicated, ๧වනද๟ ව๧ග๞ free time එකක๞ ๧ස຀ ๧වනව๟ අඩ๤ය๢. ඒ ග๠නත๞ ๧වනම ල๢ප๢යක๞ ල๢යන๞න ඉන๞๧න๞, එකත๞ පස๞๧ස๞ ๧වල๟වක ද๟න๞න໦. මට ๧໦ ල๢ප๢ය ල๢යන๞න හ๢ත๩๧න๞ ලຬ ආප๤ smartphone එකක๞ ද๠ක๞කම. ๧වන ๧ම๟කක๞වත๞ ๧න๧මය๢, HTC One M8. Specs වල ත๢๧යන ໶ຩයට න໦ ඉස๞සරහ ... Read More

The post මට smartphone එකක๞ ඕනමද? appeared first on Isuru's blog.

]]>
HTC One M8
ක๟๧ලකට පස๞๧ස๞ blog එකට ල๢ප๢යක๞ ද๟න๞න ๧වල๟වක๞ හ໦බ๤න๟. Software Engineer ๧ක๧නක๞ ໶ຩයට job එකක๞ කරන๞න ගත๞තට පස๞๧ස๞ life එක complicated, ๧වනද๟ ව๧ග๞ free time එකක๞ ๧ස຀ ๧වනව๟ අඩ๤ය๢. ඒ ග๠නත๞ ๧වනම ල๢ප๢යක๞ ල๢යන๞න ඉන๞๧න๞, එකත๞ පස๞๧ස๞ ๧වල๟වක ද๟න๞න໦.

මට ๧໦ ල๢ප๢ය ල๢යන๞න හ๢ත๩๧න๞ ලຬ ආප๤ smartphone එකක๞ ද๠ක๞කම. ๧වන ๧ම๟කක๞වත๞ ๧න๧මය๢, HTC One M8. Specs වල ත๢๧යන ໶ຩයට න໦ ඉස๞සරහ camera එකය๢, ප๢຃පස๞๧ස๞ camera ๧දකය๢, අරකද ๧໦කද හ໱යට ව๠ඩ ක๢ඩ.

M8 එකක๞ අල๞ලල๟ බලන๞න බ๠໱ උනත๞ ඊට කල๢න๞ ආප๤ model එක මම ๧ප๟຋ඩක๞ අතපත ග๟ල බ๠໳ව๟. Metal body එකක๞ න๢ස๟ අතට එන feel එක න໦ ප຀ටය๢. මම ල๜ක๟๧໵ ත๠න ක๣පයකට call කරල๟ බ๠໳ව๟ ග๟න එ๧හම ๧ක๟๧හ๟මද ක๢යල๟. ๧ක๟๧හ๟මත๞ 90ක๞ එකක๞ අත๧໮ ග๟නකට ත຀ට๤ ๧වන ව๠ඩක๞.

මම ໧ට කල๢න๞ Android phone එකක๞ ගද๞ຩ හ๢ත๩๧໵, ๧໦ක තව අවර๠຺ 5ක๞ වත๞ ප๟໶๷๸ කරනව๟ ක๢යල๟. ඒත๞ ත๢๧යන application එන๞න එන๞න update ๧වනව๟, ව๠ຌ ව๠ຌ๧යන๞ resources ඉල๞ලනව๟. ๧ක๟຃න๞ම ක๢ව๤๧ව๟ත๞ Facebook ව๧ග๞ common app එකක๞ ද๠໦මත๞ phone එක stuck ๧වනව๟. Dial pad එක open කරහමත๞ තත๞පර 5ක๞ වත๞ යනව๟, ව๠ຌම අවර๠຺ ๧දකක๞ ප๟໶๷๸ කරගන๞න ප๤໸වන๞.

ලක๞ෂයක๞ ຬල๟ phone එකක๞ අර๧ගන අවර๠຺ ๧දකක๞ ප๟໶๷๸ කරනව๟ ක๢යන๞๧න๞ ๧ම๟න අපර๟දයක๞ද? :/

හ໱ ග๟නත๞ ප๫ශ๞නයක๞ න๡, ๧ගවල ගත๞ත๟ ක๢යම๤๧ක๟๞. ඇත๞තටම මට ඕක ๧ම๟කටද ඕන?

໯ක๢ය๟๧වන๞ Software Engineer ๧ක๧නක๞ උන๟ට, මම ໶๧න๟๞ද๟๜ශයක๞ ໶ຩයට Android development කරනව๟. ඉත๢න๞ application ල๢යල๟ test කරගන๞න ඔය ව๧ග๞ එකක๞ ත๢බ๤๧න๟ත๢න๞ ๧හ๟දය๢. ප๫ශ๞๧න๞ ත๢๧යන๞๧න๞ ද๠නටමත๞ Android phones ๧ද๧කක๞ම මම ලග ත๢๧යනව๟. ද๠නට අවර๠຺ ක๢පකට කල๢න๞ ගත๞ත๩ Galaxy S එකක๞ සහ අ຺රන ๧ක๧නක๞ ຃ක දවසකට ත๢ය๟ගන๞න ຬප๤ Galaxy Nexus එකක๞. Android developer ๧ක๧නක๞ ໶ຩයට ඒ ව๠๧຋ කරගන๞න, අර ත๢๧යන phones ๧දක ๧හ๟๧ද๟අටම ප๫ම๟ණවත๞.

ඊළගට camera එක.

ඇත๞තටම මම selfies ගන๞๧න๞ න๠ (phone එක ຩහ๟ බල๟๧ගන ම๧ග๞ම ඒව๟), camera එකක๞ ๧හ๟දටම ඕන උ๧න๞, campus ඉන๞න ක๧ල๞ ක๧ග๞ හ໱ note එකක๞ photos ගන๞න ໶තරය๢. ໧ට අමතරව කන ๧බ๟න ත๠න වල photos, foursquare එ๧ක๞ ද๟නව๟, but එක ๧න๟කර මට ๾වත๞ ๧වන๞න ප๤໸වන๞.

ඇත๞තටම ද๠න๞ job එකකට යන න๢ස๟, phone එ๧ක๞ ත๢๧යන ๧ල๟ක๩ ๧ල๟ක๩ features ๧ග๟ඩක๞ ප๟໶๷๸ කරන๞න ๧වන๞๧න๞ න๡. උ๧ද๞ ග๢ය๟ම හවස๞ ๧වල๟ එනව๟. න๟නව๟, කනව๟ මලක๞ කඩල๟ න๢ද๟ගන๞නව๟.

Phone එක මට න໦ ඕන, call එකක๞ ගන๞න, sms එකක๞ ගහන๞න. ඒ ຃කට මම ද๠න๞ ප๟໶๷๸ කරන๞๧න๞, Nokia 1110 එකක๞.

Nokia 1110
ඉස๞සර න໦ උ๧ද๞ට office යද๞ຬ ear phone එක ගහ๧ගන bus එ๧ක๞ යන ගමන๞ ස๢න๞຺වක๞ ඇහ๤ව๟, මමම හදප๤ news application වල๢න๞ news ක๢๧යව๤ව๟. හ๠බ๠ය๢ එතන ๧ම๟කක๞๧ද๟๞ අඩ๤වක๞ ත๢๧යනව๟. Bus එකට න๠ගප๤ ๧ව๧ල๞ ඉදන๞ ໧න๢ස๞ස๤ smartphone, iPad ව๧ග๞ ඒව๟ ຩග අර๧ගන ඒ ඒ ๧ල๟๞ක වල. ๿໶තය complicated කර๧ගන. මම ද๠න๞ Nokia 1110 එකක๞ use කරන න๢ස๟, මට ඒ ๧ල๟ක๩ ๧ල๟ක๩ ව๠ඩ කරන๞න ໶ຩයක๞ න๡. මම ඉස๞සර ව๧ග๞ ๿໶තය ໶ຩනව๟. Bus එකට ලස๞සන ๧කල๞๧ලක๞ න๠ග๞๧ග๟ත๞ දක๢නව๟ (වල๞ කමට ๧න๧මය๢), ප๟๧໮ ๧ත๟๧຀ ๧ම๟නව๟ හ໱ ๧දයක๞ ද๠ක๞๧ක๟ත๞ දක๢නව๟.

Button ත๢๧යන ๧ප๟ຌ phone එකක๞ ප๟໶๷๸ කරන න๢ස๟, ඇස๞ ප๢ය๟๧ගන උනත๞ call එකක๞ ගන๞න ප๤໸වන๞. කරදරයක๞ න๡. ๿໶තය simple. ๧ක๟຃න๞ම දවස๞ ක๣පයක๞ charge එක ත๢๧යනව๟. ඉත๢න๞ ๧වන ๧ම๟නවද ඕන. ๿໶තය simple ๧වනව๟ න໦ එ๷චරය๢.

The post මට smartphone එකක๞ ඕනමද? appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/do-i-need-a-smartphone/feed/ 19 http://blog.isamarasinghe.com/do-i-need-a-smartphone/
බ๟බක๢ය๤ එකක๞ ද๟න๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද? How to make a Chicken BBQ http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/1RucGfEOiRc/ http://blog.isamarasinghe.com/how-to-make-a-bbq/#comments Sun, 05 May 2013 05:09:04 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=334 ๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ movies වල ද๠කල ත๢๧යනව๟ ස๤ද๞๧ද๟๞ මස๞ ප๤๷ච๧ගන කනව๟. ඒක๟๧ල๞ ඉදල ම๟ර ආස๟වක๞ ත๢බ๤න ඒ ව๧ග๞ BBQ ප๟රක๞ ද๟ල๟ chicken ක๠ල๞ලක๞ කන๞න. ම๤ල๢න๞ම BBQ කන๞න set උ๧න๞ 1st training period එකට ๧ක๟ළබ ඉන๞න ක๧ල๞. ඒ Burgers King එ๧කන๞. BBQ chicken ක๠ල๞ලක๞ කනව๟ න໦ අන๞න spot එක. මතක හ๠຃යට ඒ ක๧ල๞ training වල๢න๞ ල๠බ๤න ๧ස๟๷ච໦ පຌයම ඉවරය๢ BBQ chicken ... Read More

The post බ๟බක๢ය๤ එකක๞ ද๟න๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද? How to make a Chicken BBQ appeared first on Isuru's blog.

]]>
๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ movies වල ද๠කල ත๢๧යනව๟ ස๤ද๞๧ද๟๞ මස๞ ප๤๷ච๧ගන කනව๟. ඒක๟๧ල๞ ඉදල ම๟ර ආස๟වක๞ ත๢බ๤න ඒ ව๧ග๞ BBQ ප๟රක๞ ද๟ල๟ chicken ක๠ල๞ලක๞ කන๞න. ම๤ල๢න๞ම BBQ කන๞න set උ๧න๞ 1st training period එකට ๧ක๟ළබ ඉන๞න ක๧ල๞. ඒ Burgers King එ๧කන๞. BBQ chicken ක๠ල๞ලක๞ කනව๟ න໦ අන๞න spot එක. මතක හ๠຃යට ඒ ක๧ල๞ training වල๢න๞ ල๠බ๤න ๧ස๟๷ච໦ පຌයම ඉවරය๢ BBQ chicken ක๟ලම. ( ඉන๞න ක๧ල๞ ක๟ල ໤ල fun එ๧ක๞ ඉන๞න එප๠ය๢ 😛 ).

අද ක๢යල ๧දන๞න යන๞๧න๞ ๧ගදර ඉදන๞ම ස๤ප๢໱ BBQ එකක๞ ද๟ගන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද ක๢යල๟. ඕන කරන ๧ද๞වල๞ තමය๢,

1) Grill machine එකක๞

๧໦ ත๢๧යන๞๧න๞ ර๠ 4000 කට ໶තර ගන๞න ප๤໸වන๞ එකක๞. ๧໦ක න໦ ඕන ත๠නක ๧ගන๢යන๞නත๞ ๧ල๞ස๢, suitcase එකක ව๧ග๞ handle එකකක๩ත๞ ත๢๧යනව๟. එක ප๟රට ๧ගවල ๧ම๧හම එකක๞ ගන๞න ප๤໸වන๞ න໦ ස๠๧හන๞න ව຃නව๟, ๧ම๟කද ๧໦๧ක๞ ๧හ๟දට ඉඩත๞ ත๢๧යනව๟.

barbecue oven

๧໦ ත๢๧යන๞๧න๞ ර๠ 500ට ව๧ග๞ ๧ග๟ඩක๞ foodcity වල ගන๞න ත๢๧යනව๟ ප๤๜๸ grill machine එකක๞. න๢ක໦ frypan එකක๞ ໶තර වට ප๫ම๟ණයක๞ ත๢๧යන๞๧න๞. උඩ ද๠ලක๞ ත๢๧යනව๟ එ๷චරය๢. ๧මය๢න๞ එකක๞ ගද๞ຩ එක ප๟රක๞ BBQ එකක๞ දන๞න๟ ප๤໸වන๞ තර๧໦ charcoal න๤ත๞ free ල๠๧බනව๟. ඒ අත๢න๞ ගත๞තම ස๠๧හන๞න ලබය๢.

barbacue oven small

එ๧හමත๞ න๠ත๞න໦ පරණ computer casing එකක๞ උඩ, oven එකක๞ ඇත๩๧ල๞ ත๢๧යනව๟ ව๧ග๞ ද๠ලක๞ ද๟ගත๞ත න໦ එත๞ ව๠๧຋ ๧ග๟ඩ ද๟ගන๞න ප๤໸වන๞.

computer case barbecue

grill machine එකක๞ ක๢යල මහ๟ ๧ල๟ක๩ magic එකක๞ න๠, පල๞๧ලහ๟ය๢න๞ ගල๞ අග๩ර๠ ຃ක ද๟ල๟ උຌන๞ ද๠ලක๞ ත๢ය๟ගන๞න ප๤໸වන๞ න໦ එ๷චරය๢. අන๞ත๢ම ໶ຩයට grill machine එකක๞ හ๠຺๧ව๟ත๞ ๧ක๟๧හවත๞ ๧ගන๢යන๞න බ๠, ๧ගන๢๷චත๞ එක අ๧ය๞ උස๞ස๧ගන එන๞න බ๠, ග๢ය ත๠න රස๞๧න๞ ප๢຃න๞ දල එන๞න තමය๢ ๧වන๞๧න๞. අන๢ක උຌන๞ ත๢යන๞න ๧හ๟ද ද๠ලක๞ ๧හ๟ය๟ගන๞නත๞ අම๟ර๠ය๢. ๧ග๟ඩක๞ යකඩ බඩ๤ කඩ වල ත๢๧යන๞๧න๞ මලකඩ ක๟ප๤ ද๠ල๞ ๧න๞, එවල BBQ ද๠໦๧ම๟ත๞ ප๢ටග๠ස๞ම තමය๢ ඉත๢න๞.

2) Charcoal ගල๞ අග๩ර๠

ග๠ස๞ වල๢න๤ත๞ BBQ දන๞න๟ ප๤໸වන๞, එත๞ කව๤ර๠ත๞ ක๢යන ໶ຩයට ගල๞ අග๩ර๠ වල๢න๞ ද๠໦මම තමය๢ ප຀ට රස. ස๢ර๟වට. ๧මය๢න๞ ගල๞ අග๩ර๠ ප๠ක຀ foodcity වල ත๢๧යනව๟. 3Kg packet එක ර๠400ය๢. එක packet එකක๢න๞ ๧දප๟රක๞ දන๞න๟ ප๤໸වන๞.

cha coal packet

3) Chicken හ๟ Sausages

๧ස๟๧ස๞ජස๞ න໦ ඕන තරමක๞ ගන๞න, ๸කන๞ ගන๢ද๞ຬ න໦ drumstick ගන๞න. Thighs එක๞ක ත๢๧යන ๧ල๟ක๩ ක๠ල๢ ගන๞න එප๟. ස๠๧හන๞න ๧වලවක๞ යනව๟ ප๢๷๧චන๞න. අමතරව ๧පත๢ කපප๤ ප๟න๞, බඩ ඉ໱ග๩ එ๧හමත๞ ගන๞න ප๤໸වන๞.

4) BBQ mix packet එකක๞

๧ග๟ඩක๞ foodcity වල Mas එ๧කන๞ හදල ๧໦ ජ๟ත๢๧ය๞ packet ත๢๧යනව๟. මතක ඇත๩ව Barbecue ක๢යල ගහල๟ ත๢๧යන එක ගන๞න. එක ๧හ๟ය๟ගන๞නම න๠ත๞න໦ ๧වන chicken curry ව๧ග๞ ගහල ත๢๧යන ๧ම๟කක๞ හ໱ ගන๞න. ඒ packet එක ර๠110ය๢.

SAMSUNG

5) BBQ sauce

๧໦කත๞ ๧ග๟ඩක๞ foodcity වල ගන๞න ත๢๧යනව๟. ග๟න න໦ ර๠240ය๢. ๧໦ක න๠ත๞න໦ ඉත๢න๞ න๢ක໦ tomato sauce එකක๞ හ໱ කමක๞ න๠ ඉත๢න๞. ๧໦කම ගන๞න ප๤໸වන๞ න໦ ๧හ๟දය๢.

SAMSUNG

බඩ๤ ຃ක හ໱ ද๠න๞ ව๠ඩ තමය๢ ත๢๧යන๞๧න๞, ම๤ල๢න๞ම chicken ຃කට අර BBQ mix packet එක කඩල๟ ද๟ල๟ ๧හ๟දට කවල໦ කරගන๞න. ඒ packet එක chicken pieces 18 ක๟ට උනත๞ shape. එත๞ chicken pieces  ඊට ව๠ඩ ව๠ຌ න໦, තව packet එකක๞ ද๟න එක ๧හ๟දය๢. න๠ත๞න໦ න๢ක໦ම chicken ප๤๷ච๧ගන ක๡ව๟ ව๧ග๞. chicken ຃ක bbq mix එකක๞ එක๞ක කවල໦ කරල๟ season ๧වන๞න ප๠ය ක๣පයක๞ ත๢๧යන๞න ඕන. පය 12 ව๧ග๞ ත๢යන๞න ප๤໸වන๞ න໦ එල. හ๠බ๠ය๢ අප๢ අන๞ත๢මට ද๟ප๤ BBQ party එ๧ක๞ න໦ ໶න๟ຌ 30ය๢ ත๢໣๧໣.

barbecue chicken sausages corn

ඊට පස๞๧ස๞ තමය๢ අම๟ර๠ම ව๠๧຋. Charcoal න๠ත๞න໦ ගල๞ අග๩ර๠ ຃ක පත๞ත๩ කරගන๞න එක. ම๤ල๢න๞ම charcoal packet එ๧කන๞ බ๟ගයක๞ ໶තර grill machine එකට හල๟ගන๞න. අප๢ ๧໦๷ච කල๞ ක๧໮ න໦, ๧වනම ຺໦ කබලක๠ ๧ප๟ල๞ කට๤ ຃කක๞ බ๤໧๧තල๞ ද๟ල๟ පත๞ත๩ කරල๟, ๧හ๟දට පත๞ත๩ ๧ව๷ච ๧ප๟ල๞ කට๤ ක๠ල๞ලක๞ ඒ charcoal ๧ග๟ඩට ද๟ල๟ හ๤ලන๞ ගහල๟, හ๤ලන๞ ගහල๟ charcoal ຃ක පත๞ත๩ කරගත๞ත๩ එක. ප๠යක๞, එකහම๟රක๞ වත๞ ක຀ට කන๞න ๧වන ව๠ඩක๞. හ๠බ๠ය๢ මතක ත๢ය๟ගන๞න charcoal වලට න໦ බ๤໧๧තල๞, ๧පට๫ල๞ හලන๞න එප๟, ๧ම๟නම ๧හ๞ත๩වකට වත๞, කලබ๧ල๞ න๢ස๟ එ๧හම ක๧ර๟ත๞, අන๞ත๢මට chicken වල බ๤໧๧තල๞ රහ එනව๟. න๢ක໦ ໶ස๢ කරන๞න ๧වන๞๧න๞. එක න๢ස๟ ๧ම๟නව๟ හ໱ කරල๟ එක ๧ප๟ල๞ කට๤ ක๠ල๞ලක๞, හ໱ ๧දකක๞ හ໱ ද๟ල๟ ව๠๧຋ ๧ග๟ඩ ද๟ගන๞න.

cha coal

එකට අන๢ව๟໮ය๧යන๞ ප๢໤න๞න බටයක๞ ๧දකක๞ ඕන ๧වනව๟, plastic අව๟නක๞ ව๧ග๞ එකක๞ ๧ගන๢යන๞න ප๤໸වන๞ න໦ ඉක๞මනට ව๠๧຋ ๧ග๟ඩ ද๟ගන๞න ප๤໸වන๞, න๠ත๞න໦ ඔය tv repair කරන shop වල ත๢๧යනව๟ ව๧ග๞ electric blower එකක๞ ත๢බ๤න න໦ ໶න๟ຌ 15න๞ ව๧ග๞ ව๠๧຋ හ໱. අප๢ ලຬ ද๟ප๤ BBQ එ๧ක๞ න໦ charcoal ຃ක පත๞ත๩ කරගත๞๧ත๞, ඒ ๧බ๟๞ල ๧බ๟๞ල ව๧ග๞ ඒව๟ 5ක๞ ໶තර gas ල๢පට ໶න๟ຌ පහක๞ ໶තර අල๞ල๟๧ගන ඉදල๟, ඒ ຃ක පත๞ත๩ උන๟ම grill machine එ๧ක๞ ත๠න ත๠නට ද๟ල๟, ඊට පස๞๧ස๞ හ๤ලන๞ ගහල๟.

හ๤ලන๞ ගහද๞ຩ න໦ අ๧නක ໶ද වචන අහන๞න ප๤໸වන๞, “๧ක๟๞ ය๧ක๟๞ ๧හට උ๧දටද BBQ කන๞න ๧වන๞๧න๞”, “මචන๞ අප๢ ක๧ඩන๞ ๧ක๟๷ච๤වක๞ වත๞ කම๤ද?” ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞, ස๠๧ලන๞න එප๟, තව තව හ๤ලන๞ ගහල පත๞ත๩ කරගන๞න. Grill machine එ๧කන๞ බ๟ගයක๞ වත๞ ๧ම๧හම පත๞ත๩ උන๟ම, ඒ ຃ක අන๢ත๞ ඒවත๞ එක๞ක කවල໦ කරන๞න. හ໱යට පත๞ත๩ උන๟ම ๧໦ ව๧ග๞ ත๢๧ය๞໶.

hot-charcoal

පත๞ත๩ ๧ව๷ච ගමන๞ ව๧ග๞ ම๤ල๢න๞ම රස๞๧න๞ අඩ๤ න๢ස๟ sausages, ๧පත๢ කපප๤ ප๟න๞ ຃ක එ๧හම ද๟ගන๞න. ප๟න๞ න໦ එ๷චර ව๠ඩක๩ත๞ න๠, න๢ක໦ ๧දප๠ත๞ත කර ๧වල๟ toast කර ව๧ග๞ එන๞๧න๞. හ๠බ๠ය๢ sausage ຃ක ප๢๷๸ල๟ අවම ප຀ට.

sausages on barbecue oven

sausages එක ත຀ට๤වක๞ බල๟ ඉවර උන๟ම chicken ຃ක දන๞න๟ පටන๞ ගන๞න. ๧໦කට ප๟න๞ අල๞ලන ව๧ග๞ අඩ๤වක๞ ත๢බ๤න න໦ ๧ල๞ස๢, මම න໦ හ๠ම ๧ද๞ම ක๧໮ ග๠රප๞ප๤ ๧දකක๢න๞.  chicken ຃ක එක ප๠ත๞තක๢න๞ අන๢ත๞ ප๠ත๞තට ම๟ර๠ කරනවද ක๢යල බල๟ගන๞๧න๞ ඒව๟ ප๢๷๸ල๟ ත๢๧යන තර๧මන๞. පහල ත๢๧යනව๟ ව๧ග๞ ๧තල๞ පට ๧වන๞න ඇ໶ල๞ල න໦, න๢ක໦ ๧තල๞ වල๢න๞ බ๠දල๟ ගත๞ත๟ ව๧ග๞ ත๢๧යනව๟ න໦ අන๢ත๞ ප๠ත๞තට හරවන๞න. ප๤໸වන๞ න໦ ๧ක๟ය๢ ๧ව๧ලත๞ ගරප๞ප๤ වල๢න๞ chicken ක๠๧ඩන๞๧න๞ න๠ත๢ ๧වන๞න, හ๢ල๞ ๧වන๞න ඇන ඇන ඉන๞න. එත๧ක๟ට ඇත๩ලට රස๞๧න๞ ຃කක๞ හ໱ යනව๟, න๠ත๞න໦ අන๞ත๢මට අත๩ල හ໱යට ත๠໦໤ල๟ න๠.

chicken bbq on grill machine

๸කන๞ එක ප๠ත๞තක๢න๞ අන๢ත๞ ප๠ත๞තට හරවද๞ຬ, හරවන๞න කල๢න๞ ඒ ප๠ත๞තට BBQ sauce ຃කක๞ ද๟ල๟ ඉන๞න. එත๧ක๟ට sauce ຃ක chicken වල ත๢๧යන ගමන๞ම ප๢๷๧චනව๟ ๧න๞. sauce එ๧හම charcoal වලට ව๠ට๤නට ගනන๞ ගන๞න එප๟.

๧දප๠ත๞තම ๧දප๟ර ๧දප๟ර ව๧ග๞ රස๞๧න๞ එන ප๠ත๞තට හරවල ๧හ๟දට ๧තල๞ පට උන๟ම බ๟ගන๞න, ක໸ ๧වල๟ කර ๧වනක໦ ත๢๧යන๞න ๧දන๞න එප๟. ඔය ව๧ග๞ chicken ຃ක set ක๣පයකට ද๟ගන๞න, sausages එක๞ක ම๟ර๠๧වන๞ ම๟ර๠වට.

ඊට පස๞๧ස๞ plates වලට ද๟ල๟, BBQ sauce දල coca cola එකක๞ ගහන ගමන๞ කන๞න ත๢๧යන๞๧න๞. ๧໦ ත๢๧යන๞๧න๞ ක຀຃ය๧ග๞ ම๤න๞๧ග๞ facial expressions. හ๢ හ๢  😀

migel in action

Beach එකක๞ අය๢๧න๞ ව๧ග๞ න໦ තව ග๢න๢ම๠ලයක๞ ගහල๟, bongo ප๟රක๞ ගහල dance ප๟රක๞ ද๟ල๟ ๧හ๟ද fun එකක๞ ගන๞න ප๤໸වන๞. ๧ක๟๧හ๟මත๞ ๧໦ ව๧ග๞ ඒව๟ ๧ගදර ද๟ල๟ හ໱යන๞๧න๞ න๠, beach එකක๞ ව๧ග๞ ත๠නකය ග๢හ๢න๞ හවස๞ වර๠๧໵ දන๞න๟ ඕන. Budget එක ග๠න කත๟ ක๧ර๟ත๞ හය ๧ද๧නක๞ට එ๧කක๞ට chicken ක๡ල๢ 4ය๢ sausages 4ග๟๧න๞ ව๧ග๞ දන๞න๟ ප๤໸වන๞ ඔක๞๧ක๟ම ර๠2500ක๢න๞ ໶තර. එ๧කක๞ට ර๠400ක๞ ව๧ග๞ යන๞๧න๞. බඩ ප๠๧ලනක໦ කන๞නත๞ ප๤໸වන๞.

dance with barbecue

මතක ත๢ය๟ගන๞න, beach එකක๞ ලගට එ๧හම ග๢හ๢න๞ හවස 6ට ໶තර charcoal ຃ක පත๞ත๩ කරන๞න පටන๞ ගත๞๧ත๟ත๞ ໯ 7.30 ව๧ග๞ ๧වද๞ຬ පල๧වන๢ set එක කන๞න ප๤໸වන๞. උຌන๞ ක๢යප๤ කලමන වලට අමතරව ඕන කරන ๧ද๞වල๞ තමය๢ ග๢හ๢๧ප຀຃යක๞ (මතක ඇත๩ව), ຺໦ කබලක๞ එක๞ක බ๤໧๧තල๞ ද๟ප๤ ๧ප๟ල๞ කට๤, හ๤ලන๞ ගහන๞න අග๧ල๞ අග๧ල๞ පය๢ප๞ප බට, ප๞ල๟ස๞຃ක๞ අව๟නක๞, paper plates (foodcity වල ඇත, ලබය๢), ග๠රප๞ප๤ ๧දකක๞ හ໱ ප๟න๞ අල๞ලන gadget එකක๞ හ໱. ඉත๩ර๠ ජ๟ත๢ ඉත๢න๞ දන๞නව๟ ඇත๢ ๧න๞. 😉

Happy BBQ party එ๧හන໦

The post බ๟බක๢ය๤ එකක๞ ද๟න๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද? How to make a Chicken BBQ appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/how-to-make-a-bbq/feed/ 10 http://blog.isamarasinghe.com/how-to-make-a-bbq/
๧ම๟බය๢ල๞ development සහ ໹News v5 Released http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/HmgL4EkULr8/ http://blog.isamarasinghe.com/mobile-development-srinews-android-version-5-released/#comments Thu, 26 Jul 2012 04:02:46 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=288 අද (26)උ๧ද๞ න๢ක๩ත๞ කරප๤ ໹News Android app එ๧ක๞ අ໳ත๞ version එකත๞ (5)  සමගම අද๟ල๟ version එක ග๠න ක๢යන๞නය๢, Mobile development වල ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ tac tics ຃කක๞ ග๠න ක๢යන๞නය๢ ໣๧ල๟ග๞ ල๢ප๢යක๞ ද๟න๞න හ๢ත๩න๟. ໹News Android app එක ග๠න දන๞๧න๞ න๠ත๢ අය ඉන๞නව๟ න໦, ඒ app ඒ๧කන කරන๞๧න๞ internet එ๧ක๞ ත๢๧යන ස๢๜හල  News sites ක๣පයක news ๧පන๞නන එක. ද๠න๞ කට හ໱ හ๢๧ත๞໶ ... Read More

The post ๧ම๟බය๢ල๞ development සහ ໹News v5 Released appeared first on Isuru's blog.

]]>
අද (26)උ๧ද๞ න๢ක๩ත๞ කරප๤ ໹News Android app එ๧ක๞ අ໳ත๞ version එකත๞ (5)  සමගම අද๟ල๟ version එක ග๠න ක๢යන๞නය๢, Mobile development වල ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ tac tics ຃කක๞ ග๠න ක๢යන๞නය๢ ໣๧ල๟ග๞ ල๢ප๢යක๞ ද๟න๞න හ๢ත๩න๟.

໹News Android app එක ග๠න දන๞๧න๞ න๠ත๢ අය ඉන๞නව๟ න໦, ඒ app ඒ๧කන කරන๞๧න๞ internet එ๧ක๞ ත๢๧යන ස๢๜හල  News sites ක๣පයක news ๧පන๞නන එක. ද๠න๞ කට හ໱ හ๢๧ත๞໶ ඉත๢න๞ app එකක๞ ๧ම๟කටද? ඕක browser ඒ๧කන බල๟ගන๞න ප๤໸වන๞ ๧න๞ ක๢යල๟. App එකක๞ ඕන ๧වන๞๧න๞ Android වල ස๢๜හල හ໱යට render ๧වන๞๧න๞ න๠ත๢ අල ගලවන๞න සහ, අඩ๤ data usage එකක๢න๞ News ຃ක බල๟ගන๞න.

໹News වල නව ໶๧ශ๞ෂ๟๜ග ຃ක මම ๧໦ ໶ຩයට ๧පලගස๞ව๟න๞න๞໦.

1) කල๢න๞ ත๢බ๤ණ๤ News feeds 2 ๧වන๤වට අ໳ත๢න๞ 4ක๞ එකත๩ කර ඔක๞๧ක๟ම News feeds 6ක๞ බවට පත ක๢໲ම

තව ව๠ຌප๤ර News feeds  එකත๩කරන๞න ක๢යල๟ app එ๧ක๞ ratings page එ๧ක๞ ද๟ල๟ ත๢බ๤න න๢ස๟ තමය๢ ๧໦ ໶ຩයට අ໳ත๢න๞ News feed එකත๩ ක๧໮. ද๠නට ත๢๧යන ඔක๞๧ක๟ම News feeds ຃ක තමය๢

6 News Feeds has added

Gossip9, Gossip Lanka News, Lakbima, Lanka e Gossip, Lankapuvath හ๟ Lanka Views

News.lk ව๧ග๞ official News feeds ත๢බ๤නත๞, ඒ sites වල๢න๞ හ໱යට rss feed එකක๞ ๧න๟๧දන න๢ස๟ ඒ News feed එකත๩ කරගන๞න බ๠໱ව๤න๟. තව තව algorithm ල๢යල๟ ඒ site වල News ๧ම๟නව๟ හ໱ කරල๟ ගන๞න ප๤໸වන๞කම ත๢බ๤නත๞, අවස๟න๧ය๞ app එක slow ๧වන න๢ස๟ ඒ අදහස අත๡໱ය๟.

2) Refresh button එක ๧වන๤වට Pull to Refresh

๧໦ feature එක Twitter, Facebook ව๧ග๞ Android app වල අනන๞තවත๞ ද๠කල๟ ඇත๢. ලස๞සන හ๟ userfriendly feature එකක๞ න๢ස๟ ໹News වලටත๞ එකත๩ කරන๞න හ๢ත๩න๟. මම ප๟໶๷๸ ක๧໮ opensource කරල๟ ත๢๧යන Pull to Refresh project එකක๞.

Pull to Refresh Implementation

3) Sinhala rendering engine එක server එකට තල๞໳ක๢໱ම

Android වල ස๢๜හල හ໱යට render කරගන๞න මම සහ ๧ග๟ඩක๞ developersල๟ ප๟໶๷๸ කරන๞๧න๞ sett-sinhala rendering engine එක. කල๢න๞ version එක๞ຩ Android app එක අත๩๧ල๞ຬම අද๟ල News feed වල ත๢๧යන ස๢๜හල අක๩๧රන๞ අක๩ර sett rendering engine එකට අන๤ව phone එක අත๩๧ල๞ຬම replace කරනව๟. හ๠බ๠ය๢ smartphone එකක๞ ක๢යන๞๧න๞ ๧ග๟ඩක๞ ๧වලවට 1GHz processor එකක๞ 510MB RAM එකක๞ ත๢๧යන computer එකක๞ ව๧ග๞ ක๢යන๞න ප๤໸වන๞. අප๢ට ප๤໸වන๞ ඒ slow computer එකකට තව තව ව๠ඩ ๧දන๞๧න๞ න๠ත๩ව, කව๤ර๠ හ໱ very very speed computer එකකට ක๢යල๟ ඒ ව๠ඩ ຃ක කරල๟ ๧දන๞න ප๤໸වන๞ න໦, app එක ස๠๧හන๞න speed කරගන๞න ප๤໸වන๞.

Used Google Appengine as Serverside

Server machines ක๢යන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මත๞ යක๞ක๩ ව๧ග๞  computers ๧න๞, අන๢ක ໹News වල server side application එක j2EE web application එකක๞, host කරල ත๢๧යන๞๧න๞ Google Servers වල. Google server වල speed ග๠න ඉත๢න๞ කවර කත๟ද? version 4 වලຬ ව๠ຌය version 5 වලຬ News refreshing ස๠๧හන๞න speed ๧වල๟ ත๢๧යනව๟. ๧වන ๧ම๟කක๞ වත๞ ๧න๧මය๢ News feed server ඒ๧කන එද๞ຩම sett algorithm එක run කරවල๟ ๧໦ ව๧ග๞ characters replace කරවල๟මය๢ එවන๞๧න๞. Phone එකට ත๢๧යන๞๧න๞ display කරන๞න ໶තරය๢. Sett font replace algorithm එක ග๠න මම ල๢ව๤ව๟ ල๢ප๢ය ක๢යවන๞නත๞ ප๤໸වන๞.

4)වල๞ පල๞ ඉවත๞ක๢໲ම 

Mobile development වල ව๠දගත๞ම ๧ද๞ තමය๢ (mobile web development ๧හ๟๞ application development) mobile එකට අනවශ๯๧ද๞ ගවගන๞๧න๞ න๠ත๩වම ඉන๞න එක. ๧ග๟ඩක๞ ๧වලවට internet ස໦බන๞දව ๧ද๞වල๞ වලຬ හ໱යට ප໱ස๞ස໦ ๧වන๞න ඕන. ප๤໸වන๞ තර໦ low data usage එකක๢න๞ ව๠๧຋ ๧ග๟ඩද๟ගන๞න try කරගන๞න ඕන.

කල๢න๞ ක๢යප๤ News feed හ໱ ๧වන ඕන Blog එකක๞ rss feed එකක๞ ගත๞๧ත๟๞ත๢න๞ rss tag එක පටන๞ ගන๢ද๞ຬ ත๢๧යනව๟ අද๟ල๟ rss version එක ග๠න ໶ස๞තරයක๞. ๧໦ ໶ස๞ත๧໮ ව๠දගත๞ ๧වන ๧වල๟වල๞, ๧໦ ໶ස๞ත๧໮ ප๟໶๷๸ කරන applications ත๢๧යනව๟. හ๠බ๠ය๢ අප๢ ල๢යන๞න යන mobile application එකට ๧໦ව๟ ඕන න๠, ඒ ຃ක හලල๟ ද๠໦๧ම๟ත๞ තව Bytes ຃කක๞ ඉත๩ර๠ කරගන๞න ප๤໸වන๞. ඊට අමතරව ๧ග๟ඩක๞ rss feeds වල feed එක ලස๞සනට ๧ප๧නන๞න ඕන න๢ස๟, හ๠ම tag එකකටම පස๞๧ස๞ news line character එක ත๢๧යනව๟ (ASCII = 10), අප๢ rss feed එක ๧කල๢න๞ම userට ๧පනන๞๧න๞ න๠ ๧න๞, ඉත๢න๞ ඔය news line characters ຃ක හලගත๞ත๟ ක๢යන๞๧න๞ තවත๞ Bytes ຃කක๞ save කරගන๞න ප๤໸වන๞.

XML structure manipulation

ඊළගට rss items  tag එකක๞ ඇත๩๧ල๞ අප๢ න๢තරම ප๟໶๷๸ කරන හ๟ ๧න๟කරන tag ක๣පයක๞ ත๢๧යනව๟, guid, medialink අරව ๧໦ව๟ ໹News එකට ඕන න๠, ඕන න๠ත๞න໦ server ඒ๧කන phone එකට ๧ගන๞නගන๞න ඕනත๞ න๠. ๧ගන๞න ගන๞නව๟ ක๢යන๞๧න๞ තත๞1 ක๞ හ໱ තව refreshing slow ๧වන එක. ໹News server side application ඒ๧කන ඔය ඔක๞๧ක๟ම හලල๟ ๧໦ ໶ຩ๧ය๞ feed එකක๞ තමය๢ එවන๞๧න๞.

Output of character replaced cleaned XML strucutre

අන๢ත๞ ๧ද๞ තමය๢ කල๢න๞ version එ๧ක๞ຬ News items එක๞කම published date and time display කරප๤ එක. ඇත๞තටම ඉක๞මනට news එකක๞ බලන๞න ග๢ය๟ම එක ຃කක๞ ໶තර කරදරයක๞. අන๢ක අඩ๤මතර๧໦ මම වත๞ ඔය date and time ຩහ๟ බලන๞๧න๞ න๠. “වල๞ පල๞ ඉවතට” short n sweet ๧වන๞න ඕන න๢ස๟ date එකත๞ අය๢න๞ කර๟. ක๠මත๢ න໦ description page එ๧ක๞ຬ ඕක බල๟ගන๞න ප๤໸වන๞.

5) Android imageview ๧වන๤වට webview

Replacing Android ImageView from WebView

๧ප๧නන๞න ත๢๧යන News items වල ත๢๧යන ප๢න๞ත๩๧໮ ๧වනම download කරල๟ image එකක๞ ໶ຩයට ๧දන๞නත๞ ප๤໸වන๞. එත๧ක๟ට අද๟ල๟ News එක ක๢යවන๞න ග๢ය๟ම ඒ image එක අපහ๤ ස๠රයක๞ browser ඒ๧කන download කරනව๟. එකම image එක mobile phone එකක๢න๞ ๧දප๟රක๞ download කරන๞න ග๢ය๟ම යන ๧වල๟ව,   data cost එක අපර๟๧ද๞ න๢ස๟ imageview එක webview එකක๞ ໶ຩයට ๧වනස๞ කරල๟ ත๢๧යනව๟. එත๧ක๟ට News item වල image එක download ව๤න๟ම එක browser chache එ๧ක๞ save ๧වල๟ ත๢๧යනව๟. News description එක බලන๞න ග๢ය๟ම අර කල๢න๞ download ๧ව๷ච image එකම ๧පන๞නනව๟. එක ගල๢න๞ ක๩ර๠ල๞๧ල๟๞ ๧දන๞නය๢.

6)අත๯වශ๯ ๧ද๞ට ව๠ຌ පර๟සයක๞, ඉඩක๞ ຬම

Users ලට ව๠ຌ ඉຩන๞ News එක ක๢යවගන๞න පහස๤කමක๞ ຩම๧න๞ description view එ๧ක๞ අරම๤ණ ๧වන๞න ඕන. කල๢න๞ version එ๧ක๞ຬ න໦ අද๟ල๟ News source  එ๧ක๞ නම උຌන๞ ๧ප๟ຌ bar එකක๞ ද๟ල๟ ๧පන๞න๤ව๟. ද๠න๞ එක News feed author ๧ග๞ නමත๞ එක๞කම ๧පන๞නන๞න ගන๞නව๟. ๧ප๟຋ඩක๞ හ໱ ඉඩ ඉත๩ර๠ ๧වනව๟ ๧න๞. ඊට අමතරව Android app ඒ๧කන උඩ ත๢๧යන ๧වල๟ව battery level එක display ๧වන status bar එක ව๤නත๞ ආක๫මණය කරන๞න ප๤໸වන๞, හ๠බ๠ය๢ News app එකක๢න๞ එක කරන එක ๧ත๞ර๠මක๞ න๠ත๢ න๢ස๟ එක ඔන๞න ඔ๧හ๞ ත๢๧යන๞න ඇ໱ය๟.

Titlebar removed

໹News application එක download කර๧ගන ප๟໶๷๸ කරල බලල๟ rate කරල๟ යන๞න๧ක๟๞. Comments ත๢๧යනව๟ න໦ ๧මතන හ໱ මට email එකක๞ ද๟ල๟ හ໱ ද๠න๤ම ๧දන๞න isuru137[@] gmail[dot]com

Click here to Download via Google Play

Download ໹News

The post ๧ම๟බය๢ල๞ development සහ ໹News v5 Released appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/mobile-development-srinews-android-version-5-released/feed/ 9 http://blog.isamarasinghe.com/mobile-development-srinews-android-version-5-released/
100% ස๢๜හල render ๧වන Android Google Reader http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/XNLk_cETYIQ/ http://blog.isamarasinghe.com/install-sinhala-android-rss-google-reader-greader/#comments Tue, 24 Jul 2012 08:42:47 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=273 ල๜ක๟๧໵ Android phones ගන๞න හ๠๧ම๟๞ටම ත๢๧යන ප๫ශ๞නයක๞ තමය๢ phone එ๧ක๞ inbuilt ස๢๜හල එන๞๧න๞ න๠ත๢ කම. මමත๞ Android phone එකක๞ ගත๞ත ගමන ම๤ල๢න๞ම ක๧ල๞ root කරල๟ ස๢๜හල install කරප๤ එක. මම ස๢๜හල install කරගත๞๧ත๞ ๧໦ ල๢ප๢ය බලල๟. හ๠බ๠ය๢ ලගຩ ද๠ක๞ක๟ ඉ๜ග๫๣ස๢๧යන๞ ල๢යප๤ ල๢ප๢යක๢න๞ ඊට වඩ๟ ຃කක๞ ໶තර ๧ල๞ස๢ ක๫මයක๢න๤ත๞ කරල๟ ත๢๧යනව๟. ๧໦ ක๫ම ๧ද๧කන๞ම කරන๞๧න๞ phone එකට ස๢๜හල අඩ๜ග๩ ๧වන unicode ... Read More

The post 100% ස๢๜හල render ๧වන Android Google Reader appeared first on Isuru's blog.

]]>
ල๜ක๟๧໵ Android phones ගන๞න හ๠๧ම๟๞ටම ත๢๧යන ප๫ශ๞නයක๞ තමය๢ phone එ๧ක๞ inbuilt ස๢๜හල එන๞๧න๞ න๠ත๢ කම. මමත๞ Android phone එකක๞ ගත๞ත ගමන ම๤ල๢න๞ම ක๧ල๞ root කරල๟ ස๢๜හල install කරප๤ එක.

මම ස๢๜හල install කරගත๞๧ත๞ ๧໦ ල๢ප๢ය බලල๟. හ๠බ๠ය๢ ලගຩ ද๠ක๞ක๟ ඉ๜ග๫๣ස๢๧යන๞ ල๢යප๤ ල๢ප๢යක๢න๞ ඊට වඩ๟ ຃කක๞ ໶තර ๧ල๞ස๢ ක๫මයක๢න๤ත๞ කරල๟ ත๢๧යනව๟.

๧໦ ක๫ම ๧ද๧කන๞ම කරන๞๧න๞ phone එකට ස๢๜හල අඩ๜ග๩ ๧වන unicode font එකක๞ copy කරන එක. හ๠බ๠ය๢ තවම Android වලට complex script rendering ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞ හ໱යට කරගන๞๧න๞ න๠ත๢ න๢ස๟ ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ අව๤ල๞ ත๢๧යනව๟.

 

උඩ ර๠ප๧ය๞ ๧පන ໶දයට “ම๟๧໦” ක๢යන එක ๧ක๟໦බ๤ව ๧දව๠න๢ මයන๞නට ප๢຃පස๞සට ග๢හ๢ල๞ල හල๞ ප๢ල๞ලත๞ ව๠රຩ එකක๞ ๧යຩල๟ තමය๢ Android වල ๧පන๞නන๞๧න๞. හ๠බ๠ය๢ ຃ක ක๟ලයක๞ ප๤ර๠຺ ව๤න๟ම අම๟ර๠๧වන๞ හ໱ ඕක ක๢යවගන๞න ප๤໸වන๞. ඕකට ໶ස຺මක๞ ໶ຩයට තමය๢ Bhasha.lk ඒ๧කන character replace කරන ๧ප๟ຌ algorithm එකක๞ ඉຩ໱පත๞ ක๧ල๞. ඒ๧කන කරල๟ ත๢๧යන๞๧න๞ පරණ ස๢๜හල unicode font එ๧ක๞ අගට අ໳ත๢න๞ අක๩ර๠ වගයක๞ එකත๩ කරප๤ එක.

Algorithm ඒ๧කන ක๧ල๞ උඩ ර๠ප๧යන๞ ๧පන๞න ත๢๧යන ໶ຩයට ๧ක๟໦බ๤ව, මයන๞න හ๟ හල๞ ප๢ල๞ල ๧ය๧දන ත๠නක ත๢๧යනව๟ න໦, ඒ ත๩නම අය๢න๞ කරල๟ එය๟ල๧ග๞ font එ๧ක๞ ත๢๧යන ත๩නම එකට ද๟ල๟ හදප๤ character එකක๢න๞ අර ත๩න replace කරන එක. ස๢๜හල හ໱යට render ๧වල๟ ๧පන ๧ග๟ඩ๟ක๞ Android applications වල ප๟໶๷๸ ๧වන๞๧නත๞ ඔය ක๫මයම තමය๢.

උຌන๞ ຬල๟ ත๢බ๤න ල๢ප๢ වල ස๟ම๟න๯ ස๢๜හල unicode font එකක๞ phone එකට install කරන ໶ຩයක๞ තමය๢ ๧පනන๞๧න๞. හ๠බ๠ය๢ අප๢ ๧໦ ක๢යන font එක install ක๧ල๟ත๞ තව තව rendering ග๠ට໸ ක๣පයක๞ මගහරව๟ගන๞න ප๤໸වන๞.

Step 1: Phone එක root කරගන๞න

Google කරල๟ තමන๞๧ග๞ phone එක root කරගන๞න හ๠຃ ๧හ๟යල, තන๢යම කරගන๞න. (root ක๢໲๧මන๞ warranty න๠ත๢ ๧වන๞න ප๤໸වන๞)

Step 2:

DroidSansFallback font එක download කරගන๞න. Extract කරල๟ phone එ๧ක๞ sdcard එ๧ක๞ root එකට DroidSansFallback.ttf ක๢යන font file එක copy කරගන๞න.

Step 3:

Root Explorer app එක download කරගන๞න. Extract කරල๟ phone එ๧ක๞ sdcard එ๧ක๞ root එකට Root Explorer.apk ක๢යන application file එක copy කරගන๞න.

 Step 4:

තමන๞๧ග๞ phone එ๧ක๞ ත๢๧යන file manager ඒ๧කන ග๢හ๢ල๞ල Root Explorer.apk එක install කරගන๞න. Install කරද๞ຬ ๧ම๟නව๟ හ໱ permission errors එනව๟ න໦ Phone එ๧ක๞ settings->Application Settings->Unknown sources එකට tick එකක๞ ද๟න๞න.

Step 5:

Root Explorer install කර๧ගන අප๢ට ත๢๧යන๞๧න๞ කල๢න๞ copy කරප๤ font file එක phone එ๧ක๞ /system/fonts/ ක๢යන ත๠නට copy කරන๞න. Root Explorer open කර๧ගන๞ අද๟ල font file එක ๧හ๟ය๟ගන๞න. /sdcard/ ක๢යන location එ๧ක๞ font එක ඇත๢. එක උඩ click කර๧ගන hold කරන හ๢຃යම menu එකක๞ ඒ໶ copy කරන๞න.

Copy select කරල๟ phone එ๧ක๞ /system/fonts ක๢යන ත๠නට එන๞න. ඒ location එකට read access ໶තරය๢ ත๢๧යන๞๧න๞. අප๢ අ໳ත๢න๞ font file එකක๞ copy කරන๞න යන න๢ස๟ අප๢ට write access ඕන කරනව๟. එකට Mount R/W button එක click කරල๟ Paste කරන๞න.

ද๠න๞ phone එකට ස๢๜හල font එක install කරල๟ ත๢๧යන๞๧න๞. Phone එක reboot කරල๟ බලන๞න ස๢๜හල display ๧වනව๟, එත๞ තවම rendering ග๠ට໸ ත๢๧යනව๟.

මම blog post එ๧හම ක๢යවන๞න ප๟໶๷๸ කරන๞๧න๞ Google Reader එක. ඊට අමතරව phone එ๧ක๞ gReader ක๢යන app එක ප๟໶๷๸ කරනව๟. gReader app එකත๞ කරන๞๧න๞ Google Reader එ๧ක๞ ත๢๧යන blog post ຃කම ๧පන๞නන එක. ස๢๜හල ໣๧ල๟ග๞ ල๢යන හ๠๧ම๟๞ම ව๧ග๞ම එක එක font replace කරන๞න එක එක javascript ප๟໶๷๸ කරත๞ ඇදල๟ blog එ๧ක๞ rss feed එකට ක๢ස๢ම බලප๡මක๞ ๧වන๞๧න๞ න๠. එක න๢ස๟ තමය๢ තවමත๞ phone එ๧ක๞ ස๢๜හල අව๤ල๞. අප๢ ๧໦ rss feed එ๧ක๞ characters ຃ක replace කරගත๞ත๟ න໦ ව๠๧຋ ๧ග๟ඩ.

අප๢ට ප๤໸වන๞ ๧໦ url එක අගට අද๟ළ rss feed එක ຺න๞නම, characters ຃ක replace කරල๟ අ໳ත๞ rss feed එකක๞ හද๟ගන๞න. කරන๞න ත๢๧යන๞๧න๞ ද๠නට Google Reader  එ๧ක๞ ත๢๧යන හ๠ම feed එකකම feed url එක ๧හ๟ය๟๧ගන එක ඉස๞සරහට

http://sri-sinhala.appspot.com/?url=

ක๢යන ๧ක๟ටස එකත๩ කරල๟ ඒ අ໳ත๞ feed එකට අපහ๤ Google Reader ඒ๧කන subscribe ๧වන එක.

උද๟හරණයක๞‌ ໶ຩයට මම ද๠නට subscribe ๧වල๟ ඉන๞නව๟

http://feeds.feedburner.com/isuru137 ක๢යන ම๧ග๞ blog feed එකට.

feed url එක ๧හ๟ය๟ගන๞න ප๤໸වන๞ පහල ත๢๧යන ໶ຩයට.

ඊළගට එක ඉස๞සරහට

http://sri-sinhala.appspot.com/?url=http://feeds.feedburner.com/isuru137 ๧໦ ස໦ප๤໮ණ ๧ක๟ටස ද๟ල๟ ආ๧ය๞ ๧໦ url එක ຬල๟ subscribe ๧වනව๟. ๧මතන๢න๞ හ๠๧දන අ໳ත๞ rss feed ඒ๧කන characters ຃ක replace ๧වනව๟, ඒ ව๧ග๞ම phone එ๧ක๞ gReader හ໱ Google Reader හ໱ ๧වන ඕන๡ම app එකක๢න๞ ස๢๜හල 100% render ๧වල๟ ๧ප๞නව๟.

 

ස๟ම๟න๯ unicode font එක ත๢බ๤න ໶ට 
characters replace කල පස๤

ප.ල๢:

උຌන๞ ක๢යප๤ url එක අගට ඕන๡ම ස๢๜හල unicode අඩ๜ග๩ web url එකක๞ ද๠໦මම characters ຃ක replace ๧වන න๢ස๟, phone එ๧ක๞ ๧ක๟๧හ๟මත๞ font එක install කරල๟ ත๢๧යන න๢ස๟, ක๠මත๢ browser එකක๢න๞, 100% rendering එක๞ක ඕන๡ම ๧ව໣ අඩ໶යක๞ ක๢යවන๞නත๞ ප๤໸වන๞.

Google reader එ๧ක๞ එකම blog අඩ໶ය ๧දප๟ර ๧දප๟ර ๧පන න๢ස๟, ක๠මත๢ න໦ පරණ subscription ඒ๧කන unsubscribe ๧වන๞න. අ໳ත๞ එක ๧ක๟ට๤ ๧ක๟ට๤ ๧පන๞න ๧හ๞ත๩ව අ๧ප๞ computer එ๧ක๞ අද๟ල font එක න๠ත๢ කම ๧න๞. phone එකට install කරප๤ font එක computer එකත๞ install කරගන๞න. Simple 😀

The post 100% ස๢๜හල render ๧වන Android Google Reader appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/install-sinhala-android-rss-google-reader-greader/feed/ 7 http://blog.isamarasinghe.com/install-sinhala-android-rss-google-reader-greader/
ස๢ත๪ ප๠ත๪ ๧ද๞ ලබ๟๧දන vision board – make dreams come true http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/92hjcD6Zy2o/ http://blog.isamarasinghe.com/vision-board-make-dreams-come-true/#comments Mon, 09 Jul 2012 14:23:40 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=265 ද๠නට අව๤ර๠຺ ක๣පයකට උඩຬ AL වලට ව๠ඩ කරද๞ຬ, ප๟ඩ໦ කරන ๧໦සය ඉස๞සරහ ໤ත๞ත๢๧ය๞ “මම AAAක๞ ගන๞නව๟මය๢” ව๧ග๞ ව๠ක๢යක๞ ල๢යල๟ ත๢බ๤න๟. හ๢ටප๤ ගමන ක๟මරයට අප๤ න๡ද๡๧ය๟๞ එ๧හම “හ๢ක๞” ක๢යල ග๢ය හ๠຃ත๞ මතකය๢. ඒ දවස๞ වල vision board එකක๞ ගන ද๠න๧ගන හ๢຃๧ය๞ න๠, හ๠බ๠ය๢ ඒ ජ๟ත๢๧ය๞ ව๠ක๢යක๞ ල๢ව๤๧໵, අප๢ට Applied Maths උගන๞නප๤ ජනක අ๧໣ව໮දන ස໮๧ග๞ මග๧පන๞໷ම යට๧ත๞. ๧ම๧ස๞ ලග ව๠ຌ๧වල๟ ඉද๞ຩ න๢තරම ... Read More

The post ස๢ත๪ ප๠ත๪ ๧ද๞ ලබ๟๧දන vision board – make dreams come true appeared first on Isuru's blog.

]]>
ද๠නට අව๤ර๠຺ ක๣පයකට උඩຬ AL වලට ව๠ඩ කරද๞ຬ, ප๟ඩ໦ කරන ๧໦සය ඉස๞සරහ ໤ත๞ත๢๧ය๞ “මම AAAක๞ ගන๞නව๟මය๢” ව๧ග๞ ව๠ක๢යක๞ ල๢යල๟ ත๢බ๤න๟. හ๢ටප๤ ගමන ක๟මරයට අප๤ න๡ද๡๧ය๟๞ එ๧හම “හ๢ක๞” ක๢යල ග๢ය හ๠຃ත๞ මතකය๢. ඒ දවස๞ වල vision board එකක๞ ගන ද๠න๧ගන හ๢຃๧ය๞ න๠, හ๠බ๠ය๢ ඒ ජ๟ත๢๧ය๞ ව๠ක๢යක๞ ල๢ව๤๧໵, අප๢ට Applied Maths උගන๞නප๤ ජනක අ๧໣ව໮දන ස໮๧ග๞ මග๧පන๞໷ම යට๧ත๞. ๧ම๧ස๞ ලග ව๠ຌ๧වල๟ ඉද๞ຩ න๢තරම ව๧ග๞ ක໦ම๠ල๢ හ๢ත๩๧න๟ත๞ උຌන ක๢යල๟ ත๢බ๤න ව๠ක๢ය දක๢නව๟. ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට තව තව motivate ๧වනව๟. ๧ක๟๧හ๟ම ๧ක๟๧හ๟ම හ໱ අන๞ත๢๧໦ට AAA ක๞ න๠තත๞ ඊට ක๢຀ට๤ result එකක๞ අව๟.

Java course එකක๞ කර කර ඉන๞න අතරත๩ර ක๩ම๟ ඉද๞දමල๞๧ලන ක๢යල ๧ද๞ශක๧යක๞๧ග๞, ๧ද๞ශනයකට සහබ๟ග๢ ๧වද๞ຬ තමය๢ ๧໦ Vision board ක๢යන එක ග๠න ද๠නගත๞๧ත๞. ස๢ත๪ ප๠ත๪ ๧ද๞වල๞ ලබ๟๧දනව๟ ක๢යල ද๠නගත๞තම මටත๞ ๧໦ක try කරල๟ බලන๞න අස හ๢ත๩න๟. කරන๞න ත๢๧යන๞๧න๞ ๧ම๷චරය๢, ๧ම๟නව๟ හ໱ ප๟ට ප๟ට magazine ຃කක๞ අර๧ගන තමන๞ තමන๞๧ග๞ ๾໶ත๧ය๞ කවද๟හ໱ ๧මතනට එන๞න ඕන ක๢යල හ๢๧තන goals ඒ magazine වල ත๢๧යනව๟ න໦, ඒ ර๠ප ຃ක කප๟๧ගන, බ๫๢ස๢ල๞ ๧බ๟๞຋ එකක๞ හ໱ ๧ම๟නව๟ හ໱ drawing board එකක අලවගන๞න.

ඊට පස๞๧ස๞ ප๤໸න๞ තමන๞๧ග๞ ක๟මර๧ය๞ හ໱ ๧ගදර ๧වන ත๠නක හ໱ න๢තර ๧ද๧໵๧ල๞ ๧පන ත๠නක එල๞ලගන๞න. මම ๧໦ ග๠න ද๠නගත๞๧ත๞ 2009ຬ, අද ๧වනක໦ එක එක ර๠ප අඩ๤ ව๠ຌ ๧ව໧න๞ ම๧ග๞ vision board එක තවම ත๢๧යනව๟. ක๠මත๢ න໦ wallpaper එකක๞ ໶ຩයට හදල๟ desktop එකට ද๟ගන๞නත๞ ප๤໸වන๞. හ๠බ๠ය๢ ප๢න๞ත๩ර අලවල කරන එක ๧හ๟දට හ๢තට වຩනව๟.

මම vision board එකට ද๟ප๤ ๧ද๞වල๞ ක๣පයක๞ තමය๢, ඉස๞සරහට කරන๞න බල๟๧ප๟๧ර๟ත๞ත๩ ๧වන exams, කවද හ໱ job එකක๞ කරද๞ຬ බල๟๧ප๟๧ර๟ත๞ත๩ ๧වන salary එක, ප๟໶๷๸ කරන๞න ආස mobile phone එක, ගන๞න ඉන๞න වහනය, හදන๞න ඉන๞න ๧ගය ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞. මම vision board එ๧ක๞ ද๟ප๤ ๧ද๞වල๞ ඔක๞๧ක๟ම ඉට๤๧වල๟ න๠ත๢ න๢ස๟ මට recommend කරන๞න බ๠, හ໱යටම ව๠ඩ කරනව๟ ක๢යල๟, හ๠බ๠ය๢ න๢තර ๧ද๧໵๧ල๞ දක๢න๧ක๟ට, තමන๞ ව๤නත๞ ක໦ම๠ල๢ ๧න๟໷, ඒ ๧ද๞වල๞ ලබ๟ගන๞න උත๞සහ කර໷.

Vision Board එකක๞, ම๧ග๞ එක ๧න๧මය๢ :D

මම vision board එ๧ක๞ ද๟ප๤ සමහර IT related exams වගයක๞ මම ද๠නටමත๞ ඉවර කරල๟ ත๢๧යනව๟, ඉත๩ර๠ exams ຃ක ද๠ක๞කම මතක ๧වනව๟, ඒ ක๧ල๞ ඉදන๞ ๧໦ ຃ක කරන๞න හ๢຃ය ๧න๞ද, ๧ක๟๧හ๟ම හ໱ ඉවර කරන๞න ඕන ක๢යල๟. ඒ දවස๞ වල ත๢බ๤න ๧හ๟දම phone එකක๞ තමය๢ Blackberry එක, මම එය๢න๞ 4to එකක๞ ද๟ල๟ ත๢໤ල๟ පස๞๧ස๞ iphone එක අවම iPhone එකක๞ අ๧ලව๤ව๟. අද ම๜ ලග iPhone එකක න๠ත๢ ව๤නත๞, ඊට වඩ๟ ๧හ๟ද phone එකක ත๢๧යනව๟ (න๧යක๞ ද මන๞ද๟).

ව๠ຌප๤ර ໶ස๞තර ๧໦ link ඒ๧කන.

ල๜ක๟๧໵ කව๤ර๠ හ໱ ๧ක๟๞຃පත๢๧යක๞ ල๢යප๤ ๧ප๟තක ๧ක๟ටසක๞ මම ක๢යව๥ව๟. ඒ මහත๞තය๟ ක๢යල ත๢බ๤න ໶ຩයට න໦, ද๠නට ල๜ක๟๧໵ ත๢๧යන ව๠ຌම සල๞ල๢ ๧ක๟๧ල๞ තමය๢ ර๠ 5000. එත๩ම๟ උ๧ද๞ හවස පන๞ද๧හ๞ ๧ක๟๧ල๞ අතගනව໳, ඉබල๟ එ๧ක๞ ස๤වද බලනව໳, ඇස ๧දක ප๢ය๟๧ගන ව๤නත๞ අ຺රගන๞න ප๤໸වන๞ ໳. එ๷චරට පන๞ද๧හ๞ ๧ක๟๧ල๞ට අදරය๢ ໳. ඉත๢න๞ ඔ๧හ๟ම සල๞ල๢ වලට ආස ව๤๧න๟ත๞ ๧ක๟຃ පත๢๧යක๞ ๧න๟໷ ඉන๞නවන๜ තමය๢ ප๤຺๧໦.

youtube එ๧ක๞ ද๠කප๤ video එකක๞ (3 mins).

The post ස๢ත๪ ප๠ත๪ ๧ද๞ ලබ๟๧දන vision board – make dreams come true appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/vision-board-make-dreams-come-true/feed/ 10 http://blog.isamarasinghe.com/vision-board-make-dreams-come-true/
සනත๞ ජයස๤໱ය๧ග๞ dance එක එ๷චරටම ච๟ට໮ ද? http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/MwS4hSGxRHU/ http://blog.isamarasinghe.com/is-sanath-jayasuriya-a-bad-dancer/#comments Fri, 06 Jul 2012 04:10:17 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=257 ලගຩ ໣๧ල๟ග๞ ක๣පයක හ๟ gossip sites ක๣පයක සනත๞ ජයස๤໱ය๧ග๞ dance එකක๞ හ໱ හ໱යට ද๟ල๟ ත๢බ๤න๟. අද๟ළ ໣๧ල๟ග๞ වල gossip sites වල ත๢๧යන comments ද๠ක๞කම ๧වල๟වකට ຺කත๞ හ๢๧තනව๟ “බ๠໱ ව๠ඩ ๧න๟කර හ๢ටපන๞” “cricket ගහ๧ගන හ๢ටපන๞” ඔය ව๧ග๞ ඕන තර໦ comments ද๟ල๟ ත๢බ๤๧න๞ ๧මන๞න ๧໦ dance එකට. බලප๤ ගමන න໦ ๧ත๞๧රනව๟. ඒ video එක ද๠ක๞කම න໦ ๧ප๞නව๟ dance කරන๞න ๧ල๟ක๩ හ๠ක๢ය๟වක๞ න๠ ... Read More

The post සනත๞ ජයස๤໱ය๧ග๞ dance එක එ๷චරටම ච๟ට໮ ද? appeared first on Isuru's blog.

]]>
ලගຩ ໣๧ල๟ග๞ ක๣පයක හ๟ gossip sites ක๣පයක සනත๞ ජයස๤໱ය๧ග๞ dance එකක๞ හ໱ හ໱යට ද๟ල๟ ත๢බ๤න๟. අද๟ළ ໣๧ල๟ග๞ වල gossip sites වල ත๢๧යන comments ද๠ක๞කම ๧වල๟වකට ຺කත๞ හ๢๧තනව๟

“බ๠໱ ව๠ඩ ๧න๟කර හ๢ටපන๞”

“cricket ගහ๧ගන හ๢ටපන๞”

ඔය ව๧ග๞ ඕන තර໦ comments ද๟ල๟ ත๢බ๤๧න๞ ๧මන๞න ๧໦ dance එකට. බලප๤ ගමන න໦ ๧ත๞๧රනව๟. ඒ video එක ද๠ක๞කම න໦ ๧ප๞නව๟ dance කරන๞න ๧ල๟ක๩ හ๠ක๢ය๟වක๞ න๠ ක๢යල๟. (just 47 secs)

හ๠බ๠ය๢ අ๧ප๞ අය කට අර๧ගන බල๟๧ගන ඉන๞๧නත๞, ๧໦ ໧න๢හ๟ බ๠໱ ව๠ඩ කරන๞න ග๢හල๞ල ๧ක๟ය๢ ๧ව๧ල๞ද ඇනගන๞๧න๞, ๧ක๟ය๢ ๧ව๧ල๞ද ඇනගන๞๧න๞ ක๢යල ๧න๞. ඉත๢න๞  අ๧ප๞ අයට ඒ dance එ๧ක๞ ව๠රຩ ໶තරක๞ ๧ප๞නව๟ ඇත๢. පහල๢න๞ ත๢๧යන Krish movie එ๧ක๞ ໱ත๢ක๞ ๧ර๟ෂ๟න๞๧ග๞ dance එක බලන๞න๧ක๟๞.(just first 20 secs is enough)

໱ත๢ක๞ ๧ර๟ෂ๟න๞ ක๢යන๞๧න๞ දක๞ෂ න໸๧වක๞, අන๢ව๟໮ය๧යන๞ ๧໦ dance එකත ක๟ලයක๞ ත๢๧යන๞๧න๞ ๧හ๟දට practice කරල๟, shots ක๣පයක๞ අර๧ගන ๧හ๟ද ຃ක එකත๩ කරල๟ හදප๤ එකක๞. නටන๞๧නත๞ ໱ත๢ක๞ ๧ර๟ෂ๟න๞ න๢ස๟ අ๧ප๞ අයට න໦ ๧໦ක ස๤ප๢໱ dance එකක๞ ๧වන๞න ඕන. ๧໦๧ක๞ අඩ๤ප๟ඩ๤ න๠. හ๠බ๠ය๢ ໱ත๢ක๞ ๧ර๟ෂ๟න๞ ๧වන๤වට ๧໦๧ක๞ ල๜ක๟๧໵ ໧න๢๧හක๞๧ග๞ ම๤ණ ත๢බ๤න๟න໦ අන๢ව๟ අ๧ප๞ අය අහ໶,

“ම๤ ๧໦ නටන๞๧න๞ ස๢න๞຺වකටද, ක໶යකටද” ක๢යල๟.

ඇත๞තටම ๧໦ dance එක හ๠๧ම๟๞ටම ස๤ප๢໱ ව๤න๟ට, එ๷චර ගත๢යක๞ ත๢๧යන එකක๩ත๞ ๧න๧මය๢ ๧න๞.

අ๧ප๞ ໧න๢ස๞ස๤න๞๧ග๞ ව๠ඩ අගය කරන๞๧න๞ න๠ත๢ අයට, ලගຩ සනත๞ ජයස๤໱ය ๧හ๟ද උත๞තරයක๞‌ ຬල๟ ත๢බ๤න๟. අද๟ළ competition එ๧ක๞ම අ໳ත๞ dance එකක๞. බලන๞න ๧ක๟๷චර ස๤ප๢໱ද ක๢යල๟. ໶න๢ශ๯ මණ๞ඩල๧ය๞ අය කත๟ කරන ໶ຩය බලන๞න, ๧ල๟ක๩ ๧ල๟ක๩ හ๢න๞ຩ න໸๧ව๟๞ පව๟ කත๟ කරන๞๧න๞ “සනත๞”, “සනත๞ ජයස๤໱ය” ක๢යල ๧න๧මය๢ SIR ක๢යල๟. “බ๠໱ ව๠ඩ ๧න๟කර හ๢ටපන๞” ක๢යල๟  අතන ๧මතන comment කරන අ๧ප๞ අය๢යලට වඩ๟ ඒ ໧න๢ස๞ස๤ “සනත๞ ජයස๥໱යට” සලකනව๟.

අප๤ එ๧ක๞ ๧໦ dance එකන໦ බලලම යන๞න ඕන. ໶න๟ຌ 6ය๢ තත๞පර 15ය๢. ඒ ව๤න๟ට බලන๞නම ඕන.

ප.ල๢.:

සනත๞ ට ක๧຋ ග๢๧ය๞න໦ න๠. මම එ๷චර ක๫๢ක຀ ๧ල๟๞ල๢๧යක๩ත๞ ๧න๧මය๢ ๧න๞.

๧ග๟ස๢ප๞ ක຀຃ය නම, ๧໦ video ຃ක ๧ක๟๧හන๞ හ໱ ๧හ๟ය๟๧ගන youtube upload කරල๟, post ල๢යල๟ ස๠๧හන๞න ๧ව๧හසක๞ ගන๞නව๟ ක๢යලන໦ ๧ප๞නව๟.

The post සනත๞ ජයස๤໱ය๧ග๞ dance එක එ๷චරටම ච๟ට໮ ද? appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/is-sanath-jayasuriya-a-bad-dancer/feed/ 4 http://blog.isamarasinghe.com/is-sanath-jayasuriya-a-bad-dancer/
උසස๞ ๧පළ කරනව๟ න໦ එක๞๧ක๟๞ AAA න๠ත๞න໦ FFFක๞ ගන๞න http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/EqMtrzoQ4rw/ http://blog.isamarasinghe.com/advanced-level-exam-score-aaa-or-fff/#comments Tue, 03 Jul 2012 17:40:10 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=244 ๧හ๟ද Software Engineer ๧ක๧නක๞ ๧වන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද? ක๢යල කල๢න๞ ල๢යප๤ ල๢ප๢යට ๧හ๟ද ප๫ත๢ච๟ර ත๢බ๤න න๢ස๟ හ๟ ක๣ප๧ද๧නක තව තව ඒ ව๧ග๞ ල๢ප๢ම ල๢යන๞න ක๢යප๤ න๢ස๟ මට හ๢ත๩න උසස๞๧පළ කරප๤ ක๧ල๞ ඉදලම පටන๞ගන๞න. ๧໦ ල๢ප๢ය Engineering කරන๞න ඉන๞න අයට ව๧ග๞ම අන๢ත๞ අයටත๞ ව๠දගත๞ ๧වය๢ ක๢යල හ๢๧තනව๟. ස๟ම๟න๯๧පළ පන๞ත๢ වල හ๢ටප๤ ක๧ල๞ ඉදලම ගຒතය, ໶ද๯๟ව ව๧ග๞ ໶ෂයන๞ වලට අන๢ත๞ ඒව๟ට වඩ๟ දක๞ෂයකමක๞ ත๢බ๤න ... Read More

The post උසස๞ ๧පළ කරනව๟ න໦ එක๞๧ක๟๞ AAA න๠ත๞න໦ FFFක๞ ගන๞න appeared first on Isuru's blog.

]]>
๧හ๟ද Software Engineer ๧ක๧නක๞ ๧වන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද? ක๢යල කල๢න๞ ල๢යප๤ ල๢ප๢යට ๧හ๟ද ප๫ත๢ච๟ර ත๢බ๤න න๢ස๟ හ๟ ක๣ප๧ද๧නක තව තව ඒ ව๧ග๞ ල๢ප๢ම ල๢යන๞න ක๢යප๤ න๢ස๟ මට හ๢ත๩න උසස๞๧පළ කරප๤ ක๧ල๞ ඉදලම පටන๞ගන๞න. ๧໦ ල๢ප๢ය Engineering කරන๞න ඉන๞න අයට ව๧ග๞ම අන๢ත๞ අයටත๞ ව๠දගත๞ ๧වය๢ ක๢යල හ๢๧තනව๟.

ස๟ම๟න๯๧පළ පන๞ත๢ වල හ๢ටප๤ ක๧ල๞ ඉදලම ගຒතය, ໶ද๯๟ව ව๧ග๞ ໶ෂයන๞ වලට අන๢ත๞ ඒව๟ට වඩ๟ දක๞ෂයකමක๞ ත๢බ๤න න๢ස๟ මට හ๢ත๩න๟ AL වලට Maths ๧ත๟๞ර๟ගත๞๧ත๟ත๞ ๧හ๟දය๢ ක๢යල๟. ๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ ๧ද๟ස๞තර ๧ක๧නක๞ ๧වන๞නත๞ අසව ත๢බ๤නත๞ කව๤ර๠ත๞ ක๢යනව๟ ව๧ග๞ Bio කට ප๟ඩම කරන๞න අකම๠ත๞ත න๢ස๟ Maths වලට ග๢๧ය๞. ๧හ๟දට ගණන๞ හද๟ගන๞නත๞ ප๤໸වන๞ ๧න๞. Maths ๧ත๟๞ර๟ගත๞๧ත๞ ๧ගවල๞ වල๢න๞ බලක๢໲මට වත๞ ය๟໳๧ව๟๞ කරන න๢ස๟ වත๞ ๧න๧මය๢, මට ๧හ๟දට ප๤໸වන๞ න๢ස๟ එ๷චරය๢.

OL Exam එක කරප๤ ගමන (2005 ๧දස๠໦බ໮ ) එක ຩගට ඉ๧ගනගත๞ත අව๤ර๠຺ 11ට ๧ප๟຋ඩකට සම๤ຬල๟ අ๧ය ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ AL class පටන๞ ගන๞න (2006 අ๧ග๟๞ස๞ත๩) ๧ල๟ක๩ ක๟ලයක๞ ත๢๧යන න๢ස๟ ඒ ක๟๧ලම න๢ක໦ හ๢ටප๤ එක තමය๢ ක๧໮. Computer Subjects වලට අස๟වත๞ ත๢බ๤න න๢ස๟ ๧໦ ම๟ස 8๧຀ Java Programming ඉ๧ගනගන๞න ๧ක๟ලබ IJTS එකටත๞ ග๢ය๟. ග๢හ๢න๞ ໶ස๞තර ද๠නගත๞ත๟ ໶තරය๢ computer course කරන๞න සල๞ල๢ ත๢බ๤๧න๞ න. සමහර ໶ට එද๟ සල๞ල๢ ත๢බ๤න න໦ AL ๧න๟කර Campus ๧න๟ග๢හ๢න๞ ๾໶๧ත๞ ๧වනස๞ම ප๠ත๞තකට යන๞න ත๢බ๤න๟ (๧හ๟ද ๧හ๟๞ නරක).

๧໦ අතරව๟ර๧ය๞ ය๟໳๧ව๟๞ හ໱ හ໱යට න๢ව๟ඩ๤ මස ຃๧ක๞ AL Maths පන๞ත๢ යනව๟. සමහර๠න๞ට හ๠ම Subject එකකම ව๧ග๞ ම๤ල ප๟ඩමක๞ එකහම๟රක๞ ප๤໸වන๞. මම තවම යන๞න class එකක๞ ๧හ๟ය๧ගනත๞ න, එක දවසක๞ ๧දකක ය๟໳๧ව๟๞ යන classes වලට ග๢ය๟ට පස๞๧ස๞ කරකවල๟ අත๡໱ය๟ ව๧ග๞. ක๢යන ๧ම๧ල๟๞ ๧දයක๞ ๧ත๞๧රන๞๧න๞ න๡.

ඉස๞๧ක๟๞ල පටන๞ ගත๞තම උගන๞න๞න໷, එත๧ක๟ට ๧ත๞๧໮໶๧න๞ ක๢යල๟ මම classes ๧න๟ග๢හ๢න๞ම හ๢຃ය๟. ග๟ල๞๧ල๞ ๧හ๟දටම උගන๞නන ප๫ස๢ද๞ද ප๟සලක๞‌ ๧ව๷ච අ๧ප๞ ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ පටන๞ගත๞ත ගමන๞ ස๢຺ව๤๧න๞ අම๤ත๩ම ๧දයක๞. හ๢ටප๤ ස໮ල๟ හ๠๧ම๟๞ම ම๤ල๞ ප๟ඩ໦ ක๢පය හ๢ත๟ගන๞න බ๠໱ ໶ຩයට ๧໵ග๧යන๞ කර๧ගන ග๢ය๟. ๧ම๟කද ස໮ලත๞ හ๢ත๟๧ගන ඉන๞๧න๞ ළමය๢ හ๠๧ම๟๞ම න๢ව๟ඩ๤ ක๧ල๞ AL Classes ග๢හ๢ල๞ල න๢ස๟ හ๠๧ම๟๞ටම ප๤໸වන๞ ක๢යල๟. කබ๧ලන๞ ල๢පට ව๠ට๤න ව๧ග๞.

එන ๧ප๟ට ๧හ๟ද න๠ ක๢යල ๧ත๞ර๠ණ๟ ගමන๞ ය๟໳๧ව๟๞ යන classes වලට අපහ๤ යන๞න ගත๞ත๟, ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ උගන๞නන ๧ද๞වල๞ ๧ත๞ර๠๧න๞ න๠තත๞, ප๤໸ ප๤໸වන๞ ໶ຩයට ๧ත๞ර๠໦ගන๞න ගත๞ත๟. ๧ක๟ය๢ පන๞ත๢๧යත๞ ව๧ග๞ ඉන๞නව๟ ๧හ๟දට ව๠ඩ කරන meter ຃කක๞. ඒ ව๧ග๞ම අ๧ප๞ පන๞ත๢๧යත๞ හ๢຃ය๟ 2005 OL Exam එකට ල๜ක๟๧වන๞ම ๧දව๠න๢ ත๠න අරගත๞ත๩ ๧ක๟ල๞๧ලක๞, ๧ප๟ර අප๢ ව๧ග๞ ව๠න๢ ව๠න๢ හ๢ටප๤ ๧ක๧නක๞ ๧න๧මය๢, OL Exam එක ඉවර๧ව๷ච ගමන๞ ත๢๧යන හ๠ම classes වලටම ග๢හ๢ල๞ල๟ ๧හ๟ද ๧ම๟කක๞ද නරක ๧ම๟කක๞ද ක๢යල තමන๞ම ๧ත๞ර๠ම අර๧ගන, ຩගටම යන๞න ප๤ලවන๞ classes ๧ම๟නව๟ද ක๢යල ඒ ๧වන๧ක๟ටත๞ ๧ත๟๞ර๟๧ගන හ๢຃๧ය๞. තව ඊට කල๢න๞ අව๤ර๠ද๞๧ද๞ ๧හ๟ද ranks ද๟ප๤ අය๢යල๟๧ගන๞ යන๞න ๧හ๟ද පන๞ත๢ ๧ම๟නවද, බලන๞න ඕන ๧ප๟ත๞ ๧ම๟නවද ව๧ග๞ හ๠ම ໶ස๞තරයක๞ම අහල๟, ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ AL පන๞ත๢ පටන๞ ගත๞තම ๧හ๟දට සන๞නද๞ද ๧වල๟ ඇ໶ල๞ල හ๢຃ය๣.

පන๞ත๢๧ය๞ අපත๧ය๟๞ ຃ක ක๢යල හ๜වඩ๤ ගහප๤ මම හ๢ටප๤ ๧ප๞ල๢๧ය๞ ක຃຃යත๞ ත๠න ම๟ර๠ කර๧ගන කල๢න๞ ක๢යප๤ meter එක හ๟ ඔහ๤๧ග๞ සග๧ය๟๞ ඉන๞න ๧ප๞ල๢යට ක๢຀ට๤ ๧වන๞න ගත๞ත๟. ๧໦ අදහස අ๧໵ ප๢ය๤ෂන๞ට හ๟ මට. ๧ම๟කද ඒ ව๧ග๞ ව๠ඩක කරන අය ලග ව๠ຌ ๧වල๟ හ๢຃යත๞ ඇත๢, උන๞ කත๟ බහ කරන๞๧නත๞ ໶ෂය කර๠ණ๤, ඕන ๧වල๟වක ග๟නක๞ හදන๞න අම๟ර๠ ව๤๧න๟ත๞ උදව๤වක๞ ගන๞න ප๤໸වන๞, බ๠໱ ๧දයක๞ ඒ ව๧ග๞ ๧ක๧නක๞๧ගන๞ අහගත๞තම ප๟ඩ໦ කර๟ට වඩ๟ ๧හ๟දට මතක ත๢๧යනව๟.

ය๟໸๧ව๟ත๞ එක๞ක එකට classes ග๢ය๟ට ๧ම๟කද ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට classes වල ව๠ඩ ๧ක๧රනව๟ අඩ๤ය๢. ๧ම๟කද ๧වන ඉස๞๧ක๟๞ල වල ය๟໳๧ව๟๞ එක๞ක ๧ස຀ ව๤න๟ම කත๟කරන๞න ๧ද๞වල๞ ස๠๧හන๞න ත๢බ๤න න๢ස๟. ඒ දවස වල tution fees වලට ම๟๧සට 300๧ය๞ ක๡ල๢ 4ක๞ ๧ගද໱න๞ ඉල๞ලගන๞න ๧බ๟๧හ๟ම අම๟ර๠๧වන๞. ๧ගදරත๞ අම๟ර๠ක໦ නම ස๠๧හන๞න ත๢බ๤න๟. ๧໦ ක๧ල๞ අ໦මල๟ ත๟ත๞තල๟ ๧ක๟ය๢ ๧ව๧ලත๞ ක๢ව๤๧໵ පල๧වන๢ ස๠๧໮ටම ක๠໦පස๞ යන๞න, අ๧ය 2nd shy එකකට ໶යද໦ කරන๞න අම๟ර๠ය๢ ක๢යල๟. මට වඩ๟ අව๤ර๠ද๞දක๞ ව๠ຌමල๞ අ๧ප๞ අක๞කට ක๢ව๤๧໵ත๞ ඔය ව๧ග๞ම කත๟වක๞. 2nd shy කරන๞න නම හ๢තන๞න එප๟, ๧ල๟ක๩ මල๞ල๢ටත๞ ໶යද໦ කරන๞න ත๢๧යනව๟ ක๢යල๟.

๧໦ දවස๞ වල SLIIT ව๧ග๞ සල๞ල๢ ๧ගවල ඉ๧ගනගන๞න ප๤໸වන๞ ක๠໦පස๞ ල๜ක๟๧໵ ත๢๧යන๟໵ ක๢යලත๞ ද๠නගත๞ත๟, මස 6ට ර๠50,000ක๞ ව๧ග๞໳. AL classes වලට ම๟๧සට ර๠1200ක๞ ๧ගවන๞๧නත๞ ๧බ๟๧හ๟ම අම໮๧වන๞ ๧ව๷ච එ๧ක๞, SLIIT ග๠න කවර කත๟ද? ත๟ත๞ත๟ න๢තරම ක๢යප๤ ๧දයක๞ තමය๢ AL හ໱යට ๧ග๟ඩද๟ගත๞๧ත න๠ත๞න໦ ๧ගවල๞ ලග ත๢๧යන food city එ๧ක๞ cashier එ๧ක๞ තමය๢ ໳ ව๠ඩ කරන๞න ๧වන๞๧න๞. ඉත๢න๞ අන๢ත๞ අයට ව๧ග๞ මට ප๢ස๞ස๤ ๧කල๢න๞න๞න හ๠ක๢ය๟වක๞ ත๢බ๤๧න๞ න๠, 2nd shy කරන๞න ๧ගද໱න๞ සල๞ල๢ ඉල๞ලන๞න බ๠, SLIIT ව๧ග๞ යන๞න ๧ක๟๧හත๞ම සල๞ල๢ න๠, food city එකක ව๠ඩට යන๞න උවමන උ๧න๞ න๠. ත๢බ๤න එකම option එක AL ๧හ๟ද result එකක๞ ද๟ල๟ campus යන එක ໶තරය๢.

අ๧ප๞ ຩප๢ක๞ ස໮ න๢තරම ක๢යනව๟ ව๧ග๞,

๧ම๟නව๟ හ໱ ව๠ඩක බ๠හ๠ල๟ කරන๞න හ๢๧තන๞๧න๞ තමන๞ට no options න໦ ໶තරය๢, ඕන๡ම ව๠ඩක හ໱යට කරනව๟ න໦ no excuse ๧වන๞න ඕන.

໶බ๟๧ගට අව๤ර๠ද๞දක๞ ව๧ග๞ ත๢๧යද๞ຩත๞ ๧ග๟ඩක๞ අය ද๠නටම AL වලට ප๟ඩ໦ කරන එක අත๠රල๟ ද๟ල๟ ත๢බ๤න๟. සමහර๠ ද๠නටම 2nd shy එකක๞ ග๠න හ๢තල ත๢බ๤න๟. සමහර๠ commerce, art ව๧ග๞ ໶ෂයන๞ වලට ම๟ර๠ ๧වන๞න යනව๟. මට ඔය ක๢ස๢ option එකක๞ හ໱යන๞๧නත๞ න๠.

ම๤ල๢න๞ම දවසට ප๠ය 5ක๞ ໶තරක๞ න๢ද๟ගන๞න time table එකක๞ හ๠຺ව๟, එක ๧໵ලකට කන๞න ໶න๟ຌ 5කට වඩ๟ ව๠යකරන๞๧න๞ න๠. ඉත๩ර๠ ස๢ය໳ ๧වල๟ව ප๟ඩ໦ කරන๞න ๧ය๟දවන๞න ඕන. එຩ๧නද๟ කරන හ๠ම ව๠ඩක๞ම timetable එ๧ක๞ ත๢๧යනව๟. හ๠ම ๧ද๞ම ๧වල๟වට. හවස 6.55 ๧වද๞ຬ ໯ට කන๞න ඕන, 7ට ප๟ඩ໦ කරන๞න ඕන න๢ස๟. ඒ ๧ව๧ල๞ට ක๡ම උයල ත๢බ๤๧න๞ න๠ත๞න໦ එද๟ ໯ට ක๡ම ක๟๧වත๞ න๠. ම๤ලຬ ම๤ලຬ ๧ගදර ໧න๢ස๞ස๤න๞ට ๧໦ක ໶ක๟රයක๞ ව๧ග๞ ๧පන๤නත๞ පස๞๧ස๞ පස๞๧ස๞ හ๠๧ම๟๞ම ๧໦කට හ๤ර๠๧වන๞න ගත๞ත๟.

๧වල๟ව ๧ක๟๷චර ඉත๩ර๠ කරගන๞න ඕනද ක๢ව๤๧ව๟ත๞, ๧හ๟දම ය๟໸๧ව๟න๞๧ග๞ ආ๷๸ල๟ ස๣යල๟ න๠ත๢๧වල๟ මළ๧ගවල๞ වල වත ග๢๧ය๞ න๠. යන๞න ත๢බ๤න ම๤ල ඉදල๟ ප๟ඩ໦ කර๟න໦, ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ bigmatch, perade cut කර๟. සමහර๠ ක๢ව๤๧໵ “බඩ๤ව ව๧ග๞ ๧ගදර ඉන๞๧න๞ න๠ත๩ව ව๧රන๞, එක දවසය๢ ๧න๞ බන๞  ක๢යල๟”. හ๠බ๠ය๢ ස๟ම๟න๯๧යන๞ මට bigmatch එකට ග๢හ๢ල๞ල ๧හ๟ද ප๢ස๞ස๤වක๞ න๠ට๤๧ව๟ත๞ තව දවස๞ ๧දක ත๩නක๞ යනක໦ හ๢ත එක ໶ຩයකට ත๢ය๟๧ගන ප๟ඩ໦ කරන๞න බ๠. ඉස๞๧ක๟๞๧ලට ๧දන๞න ප๤ලවන๞ ๧හ๟දම බක๞ත๢ය තමය๢ bigmatch එකට ග๢හල๞ල ๧ක๟ຌය වනනවට ව๠ຌය ๧හ๟ද ໧න๢๧හක๞ ໶ຩයට එල๢යට යන එක.

๧මත๞ එක๞කම ๧ත๞๧රන๞න ගත๞ත๟ දන යන සමහර පන๞ත๢ වලට යන๞๧න๞ ඒ ස໮๧ග๞ නමට ๧න๞ද ක๢යල๟, ๧ක๟๷චර ๧හ๟දට note එක ප๟ඩ໦ කරත๞ ග๟නක๞ හද๟ගන๞න බ๠. එ๧හන໦ අන๢ව๟໮ය๧යන๞ ඒ ග๩ර๠වරය๟๧ග๞ ව๠රද๞දක๞ ๧වන๞න ඕන. අකම๠ත๞๧තන๞ උනත๞ ය๟໳๧ව๟๞ යන සමහර පන๞ත๢ වලට සම๤ຬල๟ සමහර tution classes ๧වනස๞ කරන๞න ව๤න. අ໳ත๢න๞ ග๢ය පන๞ත๢ වල සමහර ๧වල๟වට අ຺රන එ๧කක๞ වත๞ න๠, කරන๞න ๧දයක๞ න๠, ම๤ලຬ ප๢ස๞ස๤ න๠ට๤ව๟ න໦ ද๠න๞  ක຀ට ක๟පන๞. ๧වනද๟ ස๤ප๤ර๠຺ ය๟໳๧ව๟๞ set ๧වන පන๞ත๢ ๧දකකට ໶තරක๞ ග๢ය๟, හ๠බ๠ය๢ ය๟໳๧ව๟๞ ๧ක๟๷චර fit ව๤නත๞ ๧ම๟කද ම๤න๞ ලග ඉදල ව๠ඩ කරගන๞න අම๟ර๠ බව ๧ත๞๧රන๞න ගත๞ත๟, උන๞ කව๤ර๠වත๞ ප๟ප ໧ත๫๧ය๟๞ ๧න๧මය๢, එක ලග ව๠ຌ๧වල๟ හ๢຃යම අප๢ න๢රයසයන๞ම sir ට ඇහ๤න๞ක໦ ๧න๟ຬ, ඊ๧ය๞ ๧ප๧໮ද ๧ව๷ච ๧ද๞වල๞ ග๠න කත๟ කරන๞න ගත๞ත න๢ස๟. “මචන๞ මම අද ඉස๞සරහ ๧ප๞ළ๢යකට යනව๟” ක๢යල๟ අකම๠ත๞๧තන๞ ව๤නත๞ ම๠ද හ໱๧ය๞ ๧ප๞ල๢ වල හ๢ටප๤ ය๟໳๧ව๟න๞ට සම๤ຬල๟ ඉස๞සරහම ๧ප๞ල๢ වල ව๠ຌව๤න๟.

පස๞๧ස๞ පස๞๧ස๞ ය๟໳๧ව๟න๞๧ග๞න๤ත๞ ๧ක๟න๞๧වන๞න ගත๞ත๟, “ආ උබ ද๠න๞ ๧ල๟ක๩ එක ๧න๞, ඉස๞සරහ๧න๞ ව๠ຌ ๧වන๞๧න๞”. ඒ ๧වල๟වට හ๢๧තන හ๢ත๟ගත๞ත๟ “කමක๞ න๠ බන, උබලට කවද හ໱ ๧ත๞๧රය๢ ๧න๞” ක๢යල๟. ග๟ල๞๧ල๞ න໦ trend එකක๞ ත๢බ๤න๟, පන๞ත๢ වල ඉස๞සරහ ๧ප๞ල๢ ๧වල๟ ඉන๞๧න๞, ව๟හන වල๢න๞ classes එන, ස໮ ග๟නක๞ ຺න๞නම expensive phone ඒ๧කන ස๤໸ කරල๟ පටගල๟ sir ට උත๞ත๧໮ ක๢යන ๧ග๟න๞ posh crowd එකක๞ ක๢යල๟, උන๞ උ๧ද๞ට ඇ໶ල๞ල ๧ප๞ල๢ අල๞ලගත๞තම උන๞๧ග๞ ය๟໳๧ව๟න๞ට හ๠ර ๧වන එ๧කට ව๠ຌ ๧වන๞නත๞ න๠. හ๠බ๠ය๢ ຃ක දවසක๞ යද๞ຬ ලග๩ ගණක ๧ප๟๧තන๞ ස๤໸ කරල๟, ඊට වඩ๟ ඉක๞මනට උත๞තර ๧හ๟ය๟ගන๞න මට ප๤໸වන๞ ව๤න๟. ๧හ๟ද ๧වල๟වට AL exam එකට mobile phone එකක๞ අර๧ගන එන๞න ක๢යල න๠. න๠ත๞න໦ අ๧ප๞ අ໦ම ත๟ත๞තට එකටත๞ කරදර කරන๞න ๧වනව๟. මම AL ක๧໮ එක๞දහස๞ නවස๢ය බර ගණන๞ වල ๧න๧මය๢, 2008 ඒ ක๧ල๞ ๧වද๞ຬත๞ මම ලග mobile phone එකක ත๢බ๤๧න๞ න๠, හ๠බ๠ය๢ classes වල එන ๧ග๟ඩක๞ අයට ත๢බ๤න๟. මමත๞ phone එකක๞ ප๟໶๷๸ කරන๞න අස ව๤නත๞, අත๯වශ๯ ๧දයන๞ ๧න๟๧වන න๢ස๟ ๧ගදරට කරදර කරන๞න න๢කමට වත๞ හ๢ත๩๧න๞ න๠.

໶බහගයට මස 8ක๞  ව๧ග๞ ත๢๧යද๞ຬ, ග๟ල๞๧ල๞ trend එක තමය๢ revision classes වලට යන එක. Revision ක๢යන๞๧න๞ ๧ම๟නව๟ හ໱ ඉවර කරල๟ අ๧ය ආව໮ජනය කරන එක ๧න๞. Syllabus වත๞ ඉවර න๠ත๢ එ๧ක๞ මට ๧ම๟න revision ද, අන๢ක ඕවට ໶යද໦ කරන๞න සල๞ල๢ත๞ න๠. යන උන๞ ග๢යප๤ව๧໵.

Chemistry හ๠ර අන๢ත๞ ໶ෂයන๞ ๧දකට බල๟๧ගන ඉද๞ຩ ලක๩ණ๤ ව๠ຌ๧වන๞න ගත๞ත๟, ๧໦ එක๞කම ๧ලඩ ๧න๟໷ ඉන๞න ඕන න๢ස๟ත๞, ๧ම๟නව๟ හ໱ sport එකක๞ කරන๞න ඕන ක๢යල හ๢ත๩න๟. Gym එකකට යන๞න ර๠500ක๞ ໶තර ๧හ๟ය๟ගන๞නත๞ ප๤໸වන๞ හ๠බ๠ය๢ දවසක๞ හ๠ර දවසක๞ Gym එ๧ක๞ ප๠යක එකහම๟රක๞ න๟ස๞ත๢ කරන๞න මට ๧වල๟වක๞ න๠. ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ ඕන තර໦ sports ත๢බ๤නත๞ ඕව කරන๞න ග๢ය๟ම අර tournament, ๧໦ tournament, tshirt වලට, සපත๞ත๩ වලට ໶යද໦ කරන๞න ๧වන න๢ස๟ ර๠ 250ක๞ ๧ගවල๟ ක๩๜ෆ๤ පන๞ත๢යකටත๞ ග๢ය๟. සත๢යට ප๠ය 3ක๞. ඒ fitness ๧හ๟දටම ඇත๢ ව๤න๟. Classes වල ඕන උණ ๧හ໦໤໱ස๞ස ක๟ර๧යක๞ ලග වຩව๤නට ๿໶๧ත๞ට ๧ලඩක๞ හ๠๧දන๞๧න๞ න๠, එ๷චරට ප๫ත๢ශක๞ත๢ය, උ๧ද๞ට න๠ග๢ටල๟ න๟නව๟, ๿໶๧ත๞ට ๧හ๟ට๤ ๧໣๧රන๞න ගන๞๧න๞ න๠. ๧ම๟නව๟ හ໱  Sports ග๠න හ๢ත๩๧໵ අ๧ප๞ ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ හ๢ටප๤ ๧ග๟ඩක๞ meter වලට fan එකක๞ යට ව๠ຌ๧වල๟ ඉන๞න බ๠ ac එකක๞ ත๢๧යන ත๠නක ඉන๞න බ๠, ๧හ๟ට๤ ๧ග๟ඩ, ප๢න๞ස ක๢ය๟໶ අරක ක๢ය๟໶, ๧໦ක ක๢ය๟໶. ප๟ඩ໦ කර๟ ක๢යල න๢ක໦ ๧ල๧ඩක๞ ๧වන๞න ඕන න๠๧න๞.

Exam එකට මස 6ක๞ ව๧ග๞ ත๢යල ๧කල๞๧ලක๞ටත๞ talk කර๟, ම๟සයක๞ ໶තර පස๞๧සන๞ ග๢යත๞ අන๞ත๢මට බ๠໱ම ත๠න “න๜ග๢ ඔය๟ මට ක๠මත๢ද න๠ත๞ද, ๧කල๢න๞ම ක๢යන๞න එත๧ක๟ට ඉවර๧න๞”  ๧ම๧හ๧໦ත๞ ඇහ๤ව๟, එය “ක๠මත๢ න๠ ක๢ව๤ව๟” එ๷චරය๢. ස໦ප๫ද๟ය๢ක ๧ප໦වත๞ක๞ ව๧ග๞ අඩන๞න, ๧න๟ක๟ ๧න๟໥ ඉන๞න, ප๠න๧ඩ๟๞ල๞ ๧බ๟න๞න ග๢๧ය๞ න๠. සත๢යක๞ ໶තර ම๧න๟๞ ගහ ගහ ඉදල අ๧ය ව๠ඩට බ๠ස๞ස (අපර๟๧ද๞ ඒ සත๢ය).

Exam ක๢຀ට๤ ๧වද๞ຬ ๧ත๞๧රන๞න ගත๞ත๟ ๧໦ Chemistry ක๢යන එක තවම බ๠๧න๞ ක๢යල๟, ම๤ල ඉදල ග๢๧ය๞ එකම class එකකට. ඒ class එ๧ක๞ ක๢යප๤ හ๠ම ໶ຩයකටම ව๠ඩ කර න໦, ๧ගදර අ໶ල๞ල๞ල ප๟ඩ໦ කර๟න໦ මට අය๢ තවම බ๠໱. සමහර ໶ට ඒ sir ๧ග๞ ๧තලට, නමට අප๢ ໯ව๧ටන๞න ඇත๢. බ๠໱ම ත๠න අ໦ම๧ගන๞ ඇහ๤ව๟ “ක๠໦පස๞ අය๢ය ๧ක๧නක๞වත๞ ๧ගදරට ๧ගන๞නගම๤ද ක๢යල๟, ව๠๧຋ට 4000ක๞ වත๞ ය๟໶”. ๧වල๟ව තමය๢ අ໦මට ව๤නත๞ එ๷චර ໶යද໦ කරන๞න ප๤໸වන๞ කමක๞ න๠.

කමක๞ න๠, ප๤໸වන๞ ໶ຩයට කරම๤๧ක๟๞. ໶බහගය ක๢ට๤ට๤ ๧වද๞ຬ Maths, Physics ๧ගමක๞ම න๠, Chemistry තමය๢ sure න๠ත๞๧ත๞. ໶බහගයට කල๢න๞ සත๢๧ය๞ අ໦ම එකຩගට පන๞ස๧ල๞ ๧බ๟๞ຩප๤ජ๟ කර๟. ๧ද໶යන๞ටත๞ එක එක ත๠න වල බ๟ර ๧වල๟ ත๢බ๤න๟. මටත๞ ඒව๟ට සහබ๟ග๢ ๧වන๞න ක๢යල ๧න๟ස๧හන๞න ක๢ව๤ව๟. හ๢๧ත๞ ඒ ๧ද๞වල๞ වලට බක๞ත๢යක๞ න๠ත๩ව ๧න๧මය๢, ත๢๧යන සත๢යක ක๟ලය අත๩ලටහ තව ස๠๧හන๞න ව๠ඩ කරන๞න ඕන. මම අරක๞ක๩, ස๢ගර຀ ๧බ๟න๞๧න๞ න๠, ๧වන ව๠රຩ ව๠ඩ කරල๟ ත๢බ๤๧න๞ න๠, ප๤໸වන๞ හ๠ම ๧ව๧ල๞ම ව๠ඩ කර๟, මහන๞ස๢ ව๤න න໦, ๧ද໶යන๞ට ව๤නත๞ මම යන ගමන නවත๞තන๞න බ๠. ඉත๢න๞ පන๞සල๞ ๧ක๟๞໶ල๞ ග๠๧න๞ යන๞න ඕන ක๢යල๟ මම හ๢තන๞๧න๞ න๠. හ๢๧ත๞ බක๞ත๢ය ත๢๧යනව๟ න໦ ඇත๢.

໶බහගය කරල๟ result ආව๟ AAC. හ๢ත๟ගන๞න ප๤໸වන๞ ๧න๞. ๧໦ එක๞කම මට කල๢න๞ අව๤ර๠ද๞๧ද๞ commerce වල๢න๞ AL කරප๤ අක๞කත๞ Management select ๧වල๟. අක๞ක ක๠໦පස๞ යන๞න සත๢යක๞ ໶තර ත๢යල තමය๢ ම๧ග๞ results න๤ත๞ අ๧໵. ක๢යන๞න ඕන න๠๧න๞ ๧ගදරක ත๢๧යන සත๩ට. මම 5๧හ๞ ශ๢ෂ๯ත๞๧໵ fail ව๤න๟ම, ๧ගදරට calls කරප๤ කව๤ර๠වත๞ call ක๧໮ න๠. එකට හ໱යන๞න ත๟ත๞ත๟ ඒ හ๠๧ම๟๞ටම ව๧ග๞ call කර๟. ම๧ග๞ result අප๤ දව๧ස๞ හ๟ ඊට පස๞๧ස๞ දව๧ස๞ ๧ද๧ක๞ම ත๟ත๞ත๧ග๞ phone එක කපල๟ ත๢බ๤න๟. එ๷චරට call කර කර ක๢යල ත๢බ๤න๟. ຃කක๞ ໶තර ๧ලඩ ๧වල๟ හ๢ටප๤ ත๟ත๞ත๧ග๞ ๧ලඩ ๧ක๟๧හ๞ ග๢යද න๠. ๧ගදර ๧ක๟ය๢ ๧ව๧ලත๞ හ๢න๧ව๷ච ගමන๞. අ໦ම ත๟ත๞ත๟ ක๠໦පස๞ එක๞ක පය ගහල වත๞ ත๢බ๤๧න๞ න๠, එක න๢ස๟ ๧වන๞න ඇත๢ ඒ ක๧ල๞ ඉදල ක๢ව๤๧໵ ක๠໦පස๞ යන๞න try කරන๞න ක๢යල๟. ම๧ග๞ result එ๧කන๞ Engineering යන๞න ප๤໸වන๞ ක๢යල ද๠නගත๞තම ක๠໦පස๞ ๧වන๤වට එද๟ ඉදන๞ Engineering යන๞න try කරන๞න ක๢යනන๞ ගත๞ත๟.

ඊළගට ඕන තර໦ ද๟න වලට, මල ๧ගවල๞ වලට, මග๩ල๞ ๧ගවල๞ trip යන๞න ๧වල๟ව ත๢බ๤න๟. යන යන ත๠න๢න๞ ස๠๧හන๞න ස๠ලක๢ල๢. මට ර๠හ๤๧ණ๞ ඉ๜๾๧න๞ර๠ ප๢ඨයට යන๞න වර໦ ල๠බ๤න๟. ඒ ව๧ග๞ම ම๧ග๞ අල๞ලප๤ ๧ගදර හ๢ටප๤ ස๧හ๟๞දරය๟ට Colombo Physical යන๞න හ๠ක๢ය๟ව ත๢බ๤නත๞ එය๟ 2nd shy එක කරන๞න ๧ල๞ස๞ත๢ ව๤න๟. සමහර ໶ට ๧වන ๧ම๟කක๞ වත๞ ๧න๧මය๢, ๧ක๟๧හ๞ ග๢යත๞ න๡ද๡๧ය๟๞ අප๢ ๧දන๞නව compare කරන๞න ගත๞ත๩ න๢ස๟. ๧ප๟ຌව๤න๞ හ๠๧ම๟๞ම ප๟ඩ໦ කරන๞න ඕන හ๠຃ ම๧ගන๞ ໶තරක๞ අහප๤ න๢ස๟ ๧වන๞න ඇත๢. 1st shy එ๧ක๞ຬ ๧ප๟රට ස๠๧හන๞න options ත๢බ๤න๟, ๧ම๟නව๟ හ໱ ක๠໦පස๞ එකකට select ๧වන๞න, ඕන තර໦ excuses ත๢බ๤න๟. 2nd shy එක කරද๞ຬ ๧ප๟රටත๞ options ත๢බ๤๧න๞ න๠, අල๞ලප๤ ๧ගදර එකට වඩ๟ result එකක๞ දන๞න๟ ඕන. ๧໦ක ຃කක๞ ໶තර ල๜ක๟๧໵ හ๠຃, හ๠බ๠ය๢ එ๧ක๞ ක๢ස๢ම ව๠රද๞දක๞ මම දක๢න๞๧න๞ න๠ තමන๞ට ๧හ๟දක๞ ๧වනව๟ න໦. 2nd shy එක කරල๟ ๧ප๟ර මට වඩ๟ ๧හ๟ද result එක๞ක rank එකක๞ ද๟ල๟ ๧ම๟රට๤ව ඉ๜๾๧න๞ර๠ ප๢ඨයට යන๞න වර໦ ල๠බ๤ව๟. ๧ප๟රට ව๠ර຺๧න๞ න๠. ๧දන๞නම ๧ග๟ඩ.

මම එහ๧ගදර හ๢ටප๤ ස๧හ๟๞රදය๟ ග๠න ක๢ව๤๧໵ ක๟ටවත๞ ල๽ජ๟ කරන๞න ๧න๧මය๢, අ๧ප๞ අය๧ග๞ හ๠຃යක๞ ๧න๞ අල๞ලප๤ ๧ගදර ໧න๢හ๟ ຩය๤ණ๤ ๧වනව๟ න໦ “ම๤න๞ට හ๠ຩග໶ල๟ යන๞න ๧ම๟නව๟ හ໱ කරන๞න ඕන” ක๢යන එක. ඊට වඩ๟ ๧හ๟ද න๠ත๞ද අර මන๤ස๞සය කර๟ ව๧ග๞ “උ කර๟ න໦ මට අය๢ බ๠໱” ක๢ය๟ල๟ ව๠ඩ කරන එක.

๧໦ ල๢ප๢๧යන๞ යන๞න ඕන classes, sir ල๟ ග๠න මම ක๢යන๞න බල๟๧ප๟๧ර๟ත๞ත๩ ๧වන๞๧න๞ න๠. ප๤໸වන๞ තර໦ අඩ๤๧වන๞ classes යන๞න. එත๧ක๟ට ප๟ඩ໦ කරන๞න ๧වල๟ව ඉත๩ර๠ ๧වනව๟, ග๠න๤ ළමය๟ ව๧ග๞ ඒ අව๤ර๠຺ ක๣පය ๧ගදරටම ๧වල๟ ප๟ඩ໦ කරන๞න. ප๤໸වන๞ න໦ ක๩๜ෆ๤, කර๟຃ ව๧ග๞ sport එකක๞ කරන๞න, අගටත๞ ๧හ๟දය๢ එත๧ක๟ට ๧ක๟ල๞๧ල๟๞ ක๢යන๞න එන๞๧න๞ න๠ “ආ උබ බඩ๤ව ව๧ග๞ ප๟ඩ໦ ໶තරය๢ ๧න๞ කරන๞๧න๞” ක๢යල๟. ද๠න๞ තවත๞ tab එකක facebook open කර๧ගන AL කරන කව๤ර๠ හ໱ ๧໦ blog එකත ක๢යවනව๟ න໦ මතක ත๢ය๟ගන๞න තමන๞ ໶බහගය pass ව๤නත๞ fail ව๤නත๞ facebook ත๢๧ය๞໶, ๧໦ ໣๧ල๟ග๞ එකත ත๢๧ය๞໶, තමන๞ට තමය๢ ප๟ඩ๤ව. Internet ඇ໶ල๞ල ๧වල๟ව න๟ස๞ත๢ කරන๞න එප๟.

໣๧ල๟ග๞ එ๧ක๞ ම๟ත๦ක๟๧໵ FFFක๞ ๧හ๟๞ AAA ක๞ ගන๞න ක๢යල ද๠໦๧໦, ඔය අතර໦ຬ result එකක๞ ගත๞๧ත๟ත๞ අන๢ව๟ අ๧ය තව shy එකක๞ කරන๞න ๧වනව๟. අපර๟๧ද๞ තව අව๤ර๠ද๞දක๞ න๢ස๟. ๧ක๟຃න๞ම ක๢ව๤๧ව๟ත๞ ๧කල๞๧ලක๞ BBB ව๧ග๞ result එකක๞ අර๧ගන අය๤ර๠๧໵ද ව๧ග๞ ๧දයකට select ව๤๧න๟ත๞ ๧ගද໱න๞ ක๢යන๞๧න๞ “අ๧න๞ ຺๧໵ තව අව๤ර๠ද๞දක๞ කරල๟ ๧ද๟ස๞තර ๧න๟๞න๟ ๧ක๧නක๞ම ๧වන๞න, medicine ම යන๞න උත๞සහ ගන๞න” ක๢යල๟. ඉත๢න๞ BBB ද FFFද ක๢යල ๧වනසක๞ න๠ත๩ව අ๧ය ໶බහගයකට ල๢යන๞න ๧වනව๟.

FFFද๟න අය මතක ත๢ය๟ගන๞න අව๤ර๠຺ 3ක๞ ໶තර AL classes ග๢හ๢ල๞ල๟, අව๤ර๠຺ ๧දකහම๟රක๞ ໷තර๟ ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ AL පන๞ත๢ ග๢හ๢ල๞ල๟ ๧ගවල๞ වල๢න๞ සල๞ල๢ ໶යද໦ කරල๟ FFFක๞ ද๟නවට වඩ๟ ๧ල๞ස๢ න๠ත๞ද, ๧ම๟න๞຃๧ස๟๞໱ ඉන๞න ๧ප๟ຌ එ๧කක๞ට Exam එ๧ක๞ index no එක කටප๟ඩ໦ කරල๟ ය๠ව๤ව๟ න໦ “මල๞ල๢ ๧໦ක ඉස๞සරහ ප๢ට๤๧໵ ල๢යපන๞ ක๢යල๟” උ ව๤නත๞ ๧ග๞මක๞ න๠ත๩ව FFF ද๟නව๟.

ප.ල๢:

AL කරල๟ Engineering, Medicine, Management හ๟ Law ම යන๞න ඕන ක๢යල මම ක๢යන๞๧න๞ න๠. අන๢ත๞ faculty ගන๞න ๧දයක๞ න๠හ๠ ක๢යල මම ක๢යන๞๧න๞ න๠. 1st shy 2nd shy කරල๟ මද๯ස๞ථ result එකක๞ ද໦මග ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට ๧ගද໱න๞, ඉස๞๧ක๟๞๧ලන๞ බල කරනව๟, එ๧හම න๠ත๞න໦ තමන๞ටම හ๢๧තනව๟ AAA ද๟ල උຌන ක๢යප๤ එකකට ඊලග පර යන๞න ව๠ඩ කරන๞න ඕන ක๢යල๟.

The post උසස๞ ๧පළ කරනව๟ න໦ එක๞๧ක๟๞ AAA න๠ත๞න໦ FFFක๞ ගන๞න appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/advanced-level-exam-score-aaa-or-fff/feed/ 39 http://blog.isamarasinghe.com/advanced-level-exam-score-aaa-or-fff/
ක๩๜ෆ๤ පන๞ත๢ Kung-fu class and Jeet Kune Do http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/GJznwVhE-j4/ http://blog.isamarasinghe.com/kung-fu-class-jeet-kune-do/#comments Wed, 27 Jun 2012 11:03:58 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=231 ๧໦ කත๟ව ල๢යන๞න ම๤ල๟ශ๫ය ව๤๧න๞, ම๧ග๞ ๿໶ත๧ය๞ම එක๞තර๟ ක๧ලක අත๞ද๠ක๣මක๞. ๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ ව๠ල๢ වලට බර ๧ක๟ල๞๧ලක๞ ๧න๟๧ව๷ච මට, න๢තර න๢තර stunt films එ๧හම බලල๟ ඒ ග๠න ඉ๧ගනගන๞න න໦ ස๠๧හන๞න උවමන๟වක๞ ත๢බ๤න๟. ම๤ල๢න๞ම ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ 6 වස๧໮ ඉද๞ຩ, ๧ක๟๧හ๞ හ໱ ත๟ප๞පයක ත๢බ๤න “ව๥ෂ๤” පන๞ත๢යක poster එකක๞ ද๠කල๟ ๧සනස๤ර๟ද๟ දවසක අ໦ම๧ගන๞ ර๠ 150/= ඉල๞ල๧ගන ග๟໳ ๧ක๟ට๤๧໵ ත๢බ๤න පන๞ත๢යක๞ ๧හ๟ය๟๧ගන ග๢ය๟. වයස๢න๞ බ๟ල ... Read More

The post ක๩๜ෆ๤ පන๞ත๢ Kung-fu class and Jeet Kune Do appeared first on Isuru's blog.

]]>
๧໦ කත๟ව ල๢යන๞න ම๤ල๟ශ๫ය ව๤๧න๞, ම๧ග๞ ๿໶ත๧ය๞ම එක๞තර๟ ක๧ලක අත๞ද๠ක๣මක๞. ๧ප๟ຌ ක๧ල๞ ඉදල๟ ව๠ල๢ වලට බර ๧ක๟ල๞๧ලක๞ ๧න๟๧ව๷ච මට, න๢තර න๢තර stunt films එ๧හම බලල๟ ඒ ග๠න ඉ๧ගනගන๞න න໦ ස๠๧හන๞න උවමන๟වක๞ ත๢බ๤න๟. ම๤ල๢න๞ම ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ 6 වස๧໮ ඉද๞ຩ, ๧ක๟๧හ๞ හ໱ ත๟ප๞පයක ත๢බ๤න “ව๥ෂ๤” පන๞ත๢යක poster එකක๞ ද๠කල๟ ๧සනස๤ර๟ද๟ දවසක අ໦ම๧ගන๞ ර๠ 150/= ඉල๞ල๧ගන ග๟໳ ๧ක๟ට๤๧໵ ත๢බ๤න පන๞ත๢යක๞ ๧හ๟ය๟๧ගන ග๢ය๟.

වයස๢න๞ බ๟ල න๢ස๟ද දන๞๧න๞ න๠, පන๞ත๢යට ග๢ය๟ම ක๢ස๢ම ප๢ළ๢ග๠න๣මක๞ ත๢බ๤๧නත๞ න๠, එතන උගන๞නන๞න හ๢ටප๤ ම๟ස๞ට໮๧ග๞ හ๟ අ๧ප๞ අසහස๞ එ๷චර පහ๢මක๞ ත๢බ๤๧නත๞ න๠ත๢ න๢ස๟ මස ๧දකක๞ ๧දකහම๟රක๞ ව๧ග๞ ක๟๧ලක๢න๞ ඒ පන๞ත๢ය න๠වත๩න๟. මහ๧ල๟ක๩ ๧දයක๞ ඉ๧ගනගන๞න ව๤๧නත๞ න๠.

පස๞๧ස๞ ๧ක๟๧හ๟ම හ໱ AL class එකට අවට පස๞๧ස๞ 12 වස๧໮ຬ set උන๟ අත๢ජ๟ත ໧ත๫๧යක๞. න໧න๞ “ප๟ත๞තය๟”. ຃කක๞ ໶තර වල๢යට බර ๧ක๟ල๞๧ලක๞ ව๤න ප๟ත๞තය๟ ඒ ක๧ල๞ ๧ම๟නව๟ හ໱ කර຃ class එකකටත๞ යන බව මම ද๠න๧ගන හ๢຃ය. ຃ක දවසක๢න๞ ප๟ත๞තය๟ උස๞ස๧ගන අව๟ ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ට ๧බදන๞න leaflet වගයක๞. එ๧ක๞ ත๢බ๤๧න๞ “ຩප๢ක๞ ක๟໱යවස໦” ක๢යල๟ ග๟ල๞๧ල๞ හ๢ටප๤ ප๫ස๢ද๞ද master ๧ක๧නක๞๧ග๞ “Jeet Kune Do” ක๢යල๟ සටන๞ කළ๟ පන๞ත๢යක๞ ග๠න. බ๦๦ස๞ල๢๧ග๞ ප๢න๞ත๩රයක๞ එ๧හම ද๟ල๟ ලස๞සනට හදල๟ ත๢බ๤න ඒ leaflet එක ද๠ක๞කම ๧ම๟නව๟ හ໱ කරල๟ ඒ පන๞ත๢යට යන๞නය๢ හ๢ත๩๧න๞. අන๢ක ම๧ග๞ එහ๟ ප๠ත๞๧ත๞ ඉන๞න ය๟໳වත๞ ๧ක๟๧හ๟මත๞ class යන එ๧ක๞ ๧ප๟රත๞ එක๞කම ග๢ය๟.

එද๟ ස๢ක๩ර๟ද๟ දවසක๞, ඉස๞๧ක๟๞๧ල๞ ඉවර๧වල๟ ໧න๤වන๞๧ග๟ඩ rail gate එක ලග texas building එක එහ๟ප๠ත๞๧ත ຩප๢ක๞ ස໮๧ග๞ ๧ගදරට ග๢ය๟. ຃කක๞ ໶තර baggy ๧ව๷ච කල๢සමක๢න๞ හ๟ tshirt එකක๢න๞ ස๠රස๢ල๟ හ๢ටප๤ මන๤ස๞ස๧යක๞ යද๞ຬම ๧ග๞຀ට๤ව ලග හ๢຃ය๟. එන හ๠๧ම๟๞ම ๧හ๟ද හ๢න๟වක๢න๞ ප๢ළ๢අර๧ගන “ආ ප๤ත๟ල๟ ඇත๩ලට ග๢හ๢ල๞ල ව๟ຌ๧වන๞න” ක๢ය๟ ක๢ය๟ ක๢ව๤ව๟.

ප๟ත๞තය๟ ຃කක๞ පරණ ๧ග๟๞ල๧යක๞ න๢ත๟ ๧ප๟ර ප๢຃පස๞සට ๧වන๞න ව๠ຌව๤න๟, මම හ๟ තවත๞ අ໳ත๞ ໶ස๢ ๧ද๧නක๞ ໶තර ඉස๞සරහ බ๠๜ක๩ වල ව๠ຌ๧වල๟. ඔන๞න ຃ක ๧වල๟වක๢න๞ ๧ග๞຀ට๤ව ලග හ๢ටප๤ මන๤ස๞සයම ඉස๞සරහ ප๤ට๤වක๞ ත๢ය๟๧ගන ව๠ຌ ව๤න๟. එත๧ක๟ට තමය๢ ද๠නගත๞๧ත๞ එය තමය๢ “ຩප๢ක๞ ක๟໱යවස໦” ක๢යන๞๧න๞ ක๢යල๟. අප๢ ක๢ව๤๧໵ “ຩප๢ක๞ ස໮”.

ක๠໦පස๞ එකට ග๢ය๟ම ස๢න๞๧න๟ ๧තල ๧බදනව๟ ව๧ග๞, ස໮ න๤ත๞ Jeet Kune Do (๾ට‍ ක๩න๞ ๧ඩ๟) ග๠න අත๢ට๯๧ය๞ ඉදල ක๢යන๞න පටන๞ගත๞ත๟.

කව๤ර๠ත๞ අහල ත๢๧යන බ๦๦ස๞ල๢ ආර໦බ කරප๤ සටන๞කල๟වක๞ තමය๢ Jeet Kune Do ක๢යන๞๧න๞. බ๦๦ස๞ල๢๧ග๞ ๾໶ත කත๟ව එක๞කම Jeet Kune Do ක๢යන๞๧න๞ ๧ම๟කක๞ද ක๢යල ๧ත๞๧໮໶. බ๦๦ස๞ල๢ ප๤๜๸ ක๧ල๞ ඉදල๟ Wing Chung (໶න๞ ච๤න๞) ක๢යන සටන๞ කල๟ව හද๟රල๟ Yip Man (ය๢ප๞ ම๡න๞) ක๢යන ඇත๢ දක๞ෂ ග๩ර๠වරය๟๧ගන๞ ඉ๧ගන๧ගන ත๢๧යනව๟.

Wing Chung ක๢යන๞๧න๞ ๹න๧ය๞ ๧ග๟ඩ๟ක๞ ඉස๞ස๞සර කව๤ර๠ හ໱ ග๠හ๠ණ๤ ๧ක๧නක๞ ๧හ๟ය๟ගත๞ත සටන๞ කල๟වක๞. ඒ ග๠හ๠ණ๤ ๧කන๟ට හ๢ත๞๷ච ๧දයක๞ තමය๢ තමන๞ට වඩ๟ ශක๞ත๢මත๞ ප๤ද๞ගල๧යක๞ එක๞ක ๧ප๟ර බදන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද, එ๧හම ๧ක๧නක๞ සටනට අ๧ව๟ත๞ ๿໶තය ๧໣ර๟ගන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๟මද ක๢යල๟. ඕක ග๠න කල๞පන๟ කර කර ඉද๞ຩ එය๟ ද๠කල๟ ත๢๧යනව๟ ๧ක๟๧කක๞ සහ න๧යක๞๧ග๞ සටනක๞. නය๟ ๧ක๟ය๢ ๧ව๧ලත๞ එහ๟ට ๧මහ๟ට ය໧න๞ ๧ක๟ක๟ට දර๠ණ๤ ໶ຩයට දෂ๞ට කරනව๟, හ๠බ๠ය๢ ๧ක๟ක๟ ක๢ස๢ මහන๞ස๢යක๞ න๠ත๩ව එක අත๞තට๤ ප๟රක๢න๞ නය๟๧ග๞ ඉලක๞කය එ๧හ໦ප๢຃න๞ම ๧වනස๞ කරනව๟. ඔන๞න ඔය technique එක පදනම කර๧ගන ໤හ๢๧ව๷ච Wing Chung කල๟ව ක๢යන๞න අත๢ශය ප๫බල සටන๞ කල๟වක๞. ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට ක๟න๞ත๟ ප๟໮ශවය අත๞මරක๞ෂවට ඉ๧ගනගන๞න කල๟වක๞ ๧ව๷ච ๧මය, ප๢໱໧ ද๠න๧ගන හ๢຃ය ක๢යල ක๢ස๢ම වරදක๞ ๧වන๞๧න๞ න๠. 😀

ල๣ dummy එකක๞ සමග Wing Chung ප๤හ๤න๤๧වන ආක๟රය
ජ๤๧ඩ๟๞

ද๠න๞ ໣ර๠ස๞ල๢ ๧໦ Wing Chung ක๢යන එකත ඉ๧ගන๧ගන ඊට පස๞๧ස๞ ප๢ර රටකට ඇ໶ල๞ල Savate (ප๫๜ශ ๧බ๟ක๞ස๢න๞), Judo (๧ප๟ර බ๠ຬම), සහ තවත๞ ක๣පයක๞ ๧ද๞වල๞ ප๫ග๩ණ කරනව๟. අන๞ත๢මට බ๦๦ස๞ල๢ කරප๤ ๧දයක๞ තමය๢, ๧ම๟න සටන๞ කල๟ව කරත๞ ගහන๞න ๧වන๞๧න๞ ๧໦ ඇත ๧ද๧කන๤ය๢, කක๩ල๞ ๧ද๧කන๞ය๢. ඉත๢න๞ එක එක සත๞ත๩න๞๧ග๞ ර๜ගන, ๧කල๢න๞ ක຃න๞ ඉන๞න බ๠໱ ໶ක๟ර ර๠ප๢ ඉ໱යව๤ වල๢න๞ ඉද๧ගන සටන๞ කරන๞๧න๞ න๠ත๩ව ๧හ๟ද๟ හ๢ට๧ගන ව๠ຌ ව๠ඩ න๠ත๢ සටන๞ කල๟වක๞ ๧හ๟ය๟ගත๞ත๩ එක.

Jeet Kune Do ග๠න Bruce Lee ල๢යප๤ ๧ප๟ත

Jeet Kune Do ๧හවත๞ ໶຺ල๢ ๧໵ග๣ සටන๞ කල๟ව ක๢යප๤ ๧໦ක, ද๠නට ๧ල๟๞ක๧ය๞ ත๢๧යන ๧໵ගවත๞ම සටන๞ කල๟ව ක๢යල discovery channel වලත๞ එ๧හම ද๠කල ඇත๢. Jeet Kune Do හදන๞න, බ๦๦ස๞ල๢ Savate වල๢න๞ ඉ๧ගනගත๞ත ප๟ද චලන ප๟໶๷๸ කරල๟ ත๢๧යනව๟, Judo වල๢න๞ ඉ๧ගනගත๞ත ๧ප๟ර බ๠ຬම, උස๞සල๟ ๧ප๟ල๧໵ ග๠ස๣ම, ග๠ට ද๠໨ම, ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞ එක๞කම ව๠ຌ හ໱යක๞ Wing Chung වල๢න๞ අර๧ගන ත๢๧යනව๟.

ඒ Jeet Kune Do ග๠න, ද๠න๞ අප๢ යම๤ Kung fu පන๞ත๢๧ය๞ පල๧වන๢ දව๧ස๞ ඉත๩ර๠ ຃කට,

ස໮ ඔන๞න ඉත๢හ๟සය ຃කක๞ ක๢යල ຩල๟ ඊළගට අහනව๟ “๧මතන 60kg ට වඩ๟ ව๠ຌ ප๤๧තක๞ එ๧හම ඉන๞නවද?” කව๤ර๠වත๞ ක๢ස๢ හ๟ හ๤වක๞ න๠.

ස໮ ඔන๞න එකප๟රට ๧ක๟ල๞๧ලක๞ට ඇග๢ල๞ල ຩක๞ කරල๟ උ๧ගන๞ බර අහනව๟ (ස๞කන๞දය ๧වන๞න ඕන), ๧ප๟ර ක๢යනව๟ “67ය๢ ස໮”

“හ໱ ඔය ප๤ත๟ ඉස๞සරහට එන๞න”

ද๠න๞ ඒ ๧ක๟ල๞ලත๞ ඉස๞සරහට ග๢හ๢ල๞ල හ๢ට๧ගන ඉන๞නව๟. ස໮ ද๠න๞ අ๧ග๞ ත๢๧යන න๢ල ๧໮ක๟ ග๠නත๞ ක๢යල ຬල๟, ඉ๧න๞ බ๫මණය ක๢යල technique එකක๩ත๞ ක๢යල ຬල๟ ව๠๧຋ පටන๞  ගන๞න යනව๟.

මහ๧ල๟ක๩ ๧දයක๞ ๧න๧මය๢ අර ๧ක๟ල๞ල ස໮๧ග๞ ඉස๞සරහ හ๢ට๧ගන ඉන๞නව๟, ස໮๧ග๞ අල๞ල ๧ප๟ර๧ග๞ පප๤๧໵ ඉදල๟ හ໱යටම අගලක๞ ຺໱න๞ ත๢๧යන๞๧න๞. ๧໦කට ක๢යන๞๧න๞ one inch punch ක๢යල๟. හ๠බ๠ය๢ සම๟නයන๞ න໦ ඕකට ඇත ග๩ල๢ කරල๟ ප๟໶๷๸ කරන๞๧න๞, හ๠බ๠ය๢ presentation එකක๞ න๢ස๟ ස໮ අල๞ල ප๟໶๷๸ කරනව๟. ද๠න๞ ๧වන๧ද๞ හ๢ත๟ගන๞න ප๤໸වන๞ ๧න๞. ද๠න๞ ๧දන๞නට ๧දන๞න ම๤නට ම๤ණ බල๟๧ගන ඉන๞๧න๞, ස໮๧ග๞ අල๞ල අර ๧ක๟ල๞ල๧ග๞ පප๤๧໵ ඉදල๟ අගලක๞ ຺໱න๞ ත๢๧යන๞๧න๞. එකප๟රටම අර අ໳ත๢න๞ අප๤ ๧ක๟ල๞ල ໶ස๢ ๧වල๟ ග๢ය๟, හ໱යට cartoon එකක ව๧ග๞, ๧ප๟ල๧໵ ඉදල  ๧ප๟຋ඩක๞ උຌන ๧ප๟ර๧ග๞ කක๩ල๞ ๧දක ໤ම ග໷ ๧න๟ග๠໷ අහ๧ස๞ ප๟๧වල๟ යනව๟. ๧ප๟රත๞ මර ල๧ත๟๞න๢ ත๢ය ත๢ය๟ අත๞๧දක ๧දප๠ත๞තට ද๟๧ගන ๧ම๟කක හ໱ එල๞๧ලන๞න බලනව๟. ආຬ දහයක ໶තර ඇතට ග๢ය๟ම ඔන๞න බ๤ව๟ අල๞ලගත๞ත ඒ ๧ගදර ත๢බ๤න curtain එකක๞. යන๞ත໦ එ๧ක๞ එල๞ල๢ල๟ එකත කඩ๟๧ගන ໤මට ව๠ට๤න๟.

පස๞๧ස๞ ๧ප๟රව න๠ග๢຀ටල๟ බ๠໳ව๟, ක๢ස๢ අම๟ර๠වක๞ න๠, බයටද ๧ක๟๧හද ๧ප๟ຌ ක๠ස๞සක๞ ත๢බ๤න๟. ව๤๧න๞ ๧ම๟කක๞ද ක๢๧ව๟ත๞ ස໮ ක๧໮ තමන๞๧ග๞ ඉ๧නන๞ උඩ ๧ක๟ටස ໶තරක๞ අ๜ශක 30 ක ໶තර කරකවප๤ එක ໶තරය๢. එතන ඇත๢๧වන බ๫මණය න๢ස๟ අ๧ත๞ ස๠๧හන๞න ච๟ලක ශක๞ත๢යත๞ ඇත๢๧වනව๟. හ๠බ๠ය๢ ඉත๟ ක๩ඩ๟ ๧වල๟වක๞.

අපර๟๧ද๞ ක๢යන๞න බ๠, ස໮ට AL physics උනත๞ ๧හ๟දට ප๤໸වන๞, ๧ව๷ච ๧ද๞ ර๠පසටහනක๞ අද๟ල ๧පන๞න๤ව๟, මමත๞ AL maths කරප๤ න๢ස๟ ස໮๧ග๞ ඔප๞ප๤ක๢໲๧໦ වරදක๞ ද๠ක๞๧කත๞ න๠, අන๞ත๢මට ඒ ๧ක๟ල๞ල๧ග๞ පප๤ව මත ඇත๢ ๧ව๷ච බලය car එකක๞ ඇ໶ල๞ල පප๤වට සම๟නය๢, අල๞ල ๧න๟ත๢ය๟ ඇත ග๩ල๢ කරල๟ ත๢໣බ න໦ ප໮ශ๩ ක๩ඩ๤ව ක๩ඩ๤๧වන๞නත๞ ත๢බ๤න๟.

එය๢න๞ පස๞๧ස๞ ຩගටම practice තමය๢, ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට දවසට ප๠ය 3ක ව๧ග๞ උගන๞නනව๟. ප๠ය එකහම๟රක๞ම ව๧ග๞ exercise ත๢๧යන๞๧න๞. ඒවත๞ ๧ය๟ග๟ ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞ එක๞ක ස໦໧ශ๫යනක๞ ත๢බ๤๧න๞. හ๠ම exercise එකක๞ අගටම ๧ප๟ຌ ໶๧໵කයක๞ ๧වන๤වට හ໦໦බව๤๧න๞ knuckle push ups (ຌප๞ස๞) 10 ග๟๧න๞ ගහන๞න.

ඊළගට ප๠යක ව๧ග๞ ๧වල๟වක๞ අ໳ත๢න๞ ๧ම๟නව๟ හ໱ kicks, punches ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞ උගන๞නල๟ අන๞ත๢ම ໶න๟ຌ 15, 30 ව๧ග๞ ๧හ๟ද ๧ද๞ශනයක๞ ๧දනව๟. එක ๧ග๟ඩක๞ ๧වලවට kung fu ග๠නම ๧න๧මය๢. ඉ๧ගනගන๞න ඕන හ๠຃, ๾වත๞ ๧වන๞න ඕන හ๠຃. ස๢ගර຀ ๧බ๟න๞න ඕනද, අරක๞ක๞ක๩ ๧බ๟න๞න ඕනද ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞ තමය๢.

ක๟๧ලන๞ ක๟๧ලට අ໳ත๞ ๧ද๞වල๞ ඉගනගන๞නව๟ ව๧ග๞ම exercise උනත๞ දරන๞න බ๠໱ ග๟නට අම๟ර๠ ව๤න๟. ග๢යප๤ දව๧ස๞ ඉදලම knuckle push ups ගහල ගල๟ම අත ක໸ ගල ව๧ග๞ ๧වනව๟ ක๢යල තමන๞ටම ද๠๧නන๞න ගත๞ත๟. ໤ත๞ත๢යක๞ ලගට ග๢ය๟ම ๧໦ක ක๠๧ඩන๞න ๧දන๞න ප๤໸වන๞ ක๢යල ම๟ර fit එකක๞ ත๢๧යනව๟, ක๧ඩන ๧න๟ක๠๧ඩන එක ๧වනම ๧දයක๞, එ๷චරටම moral up කරල๟ ත๢๧යන๞๧න๞. ຃๧කන๞ ຃ක knuckle push ups උඩ ප๠න ප๠න ගහන๞න ව๤න๟, අත ග๢හ๢ල๞ල ස๢๧මන๞ත๢ ๧ප๟ල๧໵ වຩද๞ຬ අ๧ත๞ ๧ලල๢ න๡. ඊළගට අ๧ත๞ ඇග๢ල๢ 5 ත๢යල๟ push ups, ඇග๢ල๢ ๧දකක๞ ໶තරක๞ ත๢යල๟ push ups. අන๞ත๢මට මහපට ඇග๢ල๞ල ໶තරක๞ ත๢යල๟ push ups. ๧໦ක කරන๞න ප๤໸වන๞ කම ත๢බ๤๧න๞ ඒ ක๧ල๞ හ๢ටප๤ ගයන๞ත ක๢යල එක අය๢ය๟ ๧ක๧නක๩ට ໶තරය๢. හ๢ත๟ගන๞න ප๤໸වන๞ ๧න๞, අ๧ග๞ බ๧රන๞ ස๠๧හන๞න ๧ක๟ටසක๞ තමන๞๧ග๞ අ๧ත๞ මහපට ඇග๢ල๞ලට එන๧ක๟ට. ක๠මත๢ න໦ ඇග๢ල๢ 5ම ත๢යල๟ ๧ප๟຋ඩක๞ try කරල๟ බලන๞න, ๧ක๟๷චර සන๣පද ක๢යල๟.

ක๟ලයත๞ එක๞ක හ๠මද๟ම අ໳ත๞ shot එකක๞ උගන๞නනව๟. එද๟ට එක තමය๢ ๧ක๟๞කටත๞ තය๢๧ල๞ ව๧ග๞ ප๟໶๷๸ කරන๞๧න๞. ๧ම๟කද ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට අ໳ත๢න๞ උගන๞නන එක ๧ම๷චර අව๤ර๠຺ ගණක ඉ๧ගනගත๞ත හ๠ම එකකටම වඩ๟ ස๤ප๢໱ එකක๞.

๧ක๟๷චර ๧හ๟දට ඉග๠න๞න๤වත๞, තමන๞๧ග๞ fitness ๧ක๟๧හ๟ම ๧හ๟දට හ๠຺නත๞ ක๟ලයක๞ හද๞ຬ ๧ග๟ඩ๟ක๞ අය හ๠๧ලන๞න ගත๞ත๟, ๧ම๟කද Jeet Kune Do වලට tournament ත๢බ๤๧න๞ න๠, ප๟๧໮ ඇද๧ගන යන๞න ස໮ tshirt ග๠හ๤๧໵ න๠, ඉ๧න๞ බຩන๞න ප຃ ຺න๞๧න๞ න๠, ප๤ත๟ ๧ගදර ත๢๧යන ๧ම๟කක๞ හ໱ ๧බ๟ටමක๞ ඇද๧ගන එන๞න ක๢යල ක๢ව๤๧໵.

එන අය ආස ව๤න๟, ๧ම๟නව๟ හ໱ tournament වලට සහබ๟ග๢ ๧වන๞න, job එකකට යන๞න certificate ලග ත๢ය๟ගන๞න. ස໮ එකටත๞ ๧හ๟ද ๧හ๞ත๩වක๞ ຺න๞න. අප๢ ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට කව๤ර๠ හ໱ ගහ මර๟ගන๞න එනව๟ න໦ ම๤ල๢න๞ම ඉලක๞ක කරන ත๠න ක๣පයක๞ ත๢๧යනව๟. ම๤ල๢න๞ම ඇස ๧ද๧කන๞ එකක๞ ๧ප๟຀ට කරන එක, ඊලග ප๤໸වන๞ ව๤๧න๟ත๞ උග๩ර๠ දණ๞ඩට ๧ම๟නව๟ හ໱ කරන එක, ඒ ๧දකටම ක๠මත๢ න๠ත๞න໦, ඇදල๟ ප๤ද๞ගලය๟๧ග๞ පර໦පර๟ව එතන๢න๞ අ຺ර๠ කරල๟ ຺වන එක. ක๠මත๢ න໦ අත හපල๟, ๧කල ගහල ව๤නත๞ කමක๞ න๠, පන ๧໣ර๟๧ගන ๧ගදර ຺වන๞න ප๤໸වන๞ න໦ අන๞න එක තමය๢ න๢යම Martial Artist ๧ක๧නක๞ ක๢යන๞๧න๞. හ๠බ๠ය๢ අප๢ ඔය ප๟໶๷๸ කරප๤ එක shot එකක๞ වත๞ tournaments වල ප๟໶๷๸ කරන๞න ๧දන๞๧න๞ න๠. ඉත๢න๞ බ๟໶ත๟ කරන ๧ග๟ඩ๟ක๞ ප๟රවල๞ ත๢๧යන๞๧න๞ ග๠හ๤ව๟, ප๠නල යන๞න ව๧ග๞ ๧ද๞වල๞ න๢ස๟ tournaments වලට යන එක ๧ත๞ර๠මක๞ න๠ත๢๧වය๢ ක๢යන මත๧ය๞ තමය๢ ස໮ හ๢຃๧ය๞.

ඊළගට අප๢ට ත๢බ๤න ප๫ශ๞๧න๞ තමය๢ films වල ඉන๞න න໸๧ව๟๞ ๧ක๟๧හ๟මද ๧໦ ප๠ය ගණන ຺ස๢໦ එක๞ක ගහගන๞๧න๞ ක๢යල๟. හ໱යට කත๟ ක๧ර๟ත๞, අප๢ practice කරන ๧වල๟වට fighting ද๟නව๟ ක๢යල ๧දයක๞ කරනව๟. ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට අප๢ට වඩ๟ senior ๧ක๧නක๞ එක๞ක ໶න๟ຌයක๞ ๧හ๟๞ ๧දකක๞ එක ຩගට නවත๞තන๞๧න๞ න๠ත๩ව ගහගන๞න ඕන. senior ට ප๤໸වන๞ අප๢ ස๣໧ත shots ຃කක๞ ໶තරක๞ ප๟໶๷๸ කරන๞න, අප๢ට ක๠මත๢ ໶ຩයටකට ගහන๞න ප๤໸වන๞. ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට පල๧වන๢ තත๞පර๧ය๞ຬ මම ගහනව๟, senior cover කරගන๞නව๟, ඊලග තත๞ප๧໮ උ ගහනව๟ මම cover කරනව๟, ක๠මත๢ න໦ ຩගටම ๧නල๟๧ගන ๧නල๟๧ගන යන๞නත๞ ප๤໸වන๞. ๧ම๧හම ໶න๟ຌයක๞ එක ຩගට ගහගත๞තම, ඔන๞න උස๞ම ගන๞න අම๟ර๠ ๧වනව๟, ම๠๧රන๞න ව๧ග๞ හත๢, නවත๞තන๞නත๞ බ๠, අර๠ ຩගටම ගහනව๟, senior ๧ක๧නක๞ න๢ස๟ අන๢ව๟໮ය๧යන๞ මට වඩ๟ fitness ව๠ຌ. ໶න๟ຌ ๧දකක๞ ග๢ය๟ ග๢යන๞๧න๞ උටත๞ හත๢, මම ම๠໱ල๟ ව๧ග๞. හ໱යට ගහගන๞නව๟ න໦ ඔන๞න ඕකය๢ තත๞๧໵. Film වල ව๧ග๞ එකක๞ ග๠හ๤වම ව๠๧ටන๞๧නත๞ න๠, ප๠ය ගහන๞ ගහගන๞නත๞ බ๠.

The post ක๩๜ෆ๤ පන๞ත๢ Kung-fu class and Jeet Kune Do appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/kung-fu-class-jeet-kune-do/feed/ 14 http://blog.isamarasinghe.com/kung-fu-class-jeet-kune-do/
ග๟ල๞ල ๧ක๟ළබ Highway Rocks http://feedproxy.google.com/~r/isuru137/~3/jZ87PT0o8Ec/ http://blog.isamarasinghe.com/galle-colombo-highway-rocks/#comments Mon, 25 Jun 2012 06:27:53 +0000 http://blog.isamarasinghe.com/?p=220 Galle Colombo Highway එක open කරප๤ ක๟๧ලම ඒ ග๠න ස๠๧හන๞න ල๢ප๢ ත๢බ๤න, එක එක news site වල ක๠ຌ๷ච belt එකක 4to එකක๞ එ๧හමත๞ ග๢ය๟ ද๠ක๞ක๟. මම ๧໦ පහ๤๧වල๟ highway එක ග๠න ල๢ප๢යක๞ දන๞๧න๞, ๧ම๟කද මම highway එක open කරප๤ දවස වලම ඔ๧ක๞ ๧න๟ග๢ය න๢ස๟ හ๟ ඊ๧ය๞ ๧ප๧໮ද๟ highway එකට පහගප๤ න๢ස๟. ම๤ල๢න๞ම highway එක ග๠න ຃කක๞ ໶ස๞තර ද๠නගත๞๧ත๞ 2009ຬ, ඒ ... Read More

The post ග๟ල๞ල ๧ක๟ළබ Highway Rocks appeared first on Isuru's blog.

]]>
Galle Colombo Highway එක open කරප๤ ක๟๧ලම ඒ ග๠න ස๠๧හන๞න ල๢ප๢ ත๢බ๤න, එක එක news site වල ක๠ຌ๷ච belt එකක 4to එකක๞ එ๧හමත๞ ග๢ය๟ ද๠ක๞ක๟. මම ๧໦ පහ๤๧වල๟ highway එක ග๠න ල๢ප๢යක๞ දන๞๧න๞, ๧ම๟කද මම highway එක open කරප๤ දවස වලම ඔ๧ක๞ ๧න๟ග๢ය න๢ස๟ හ๟ ඊ๧ය๞ ๧ප๧໮ද๟ highway එකට පහගප๤ න๢ස๟.

ම๤ල๢න๞ම highway එක ග๠න ຃කක๞ ໶ස๞තර ද๠නගත๞๧ත๞ 2009ຬ, ඒ ක๠໦පස๞ එ๧ක๞ 1st year ඉන๞න ක๧ල๞, Civil කරප๤ lecturer ๧ක๧නක๞๧ගන๞. ඒ lecturer ක๢යප๤ ໶ຩයට න໦, highway එක ๧ක๟ළබ ๧ක๟຀ට๟๧වන๞ පටන๞ අරන๞ ග๟ල๞๧ල๞ ප๢න๞න຺ව දක๞ව๟ එනව໳. ඉත๢න๞ highway යන๞න ප๠යක๞ යනව໳, ග๟ල๞๧ල๞ ප๢න๞න຺๧໵ ඉදල๟ ග๟ල๞ල town එකට එන๞න තව ප๠යක๞ ໶තර ය໶໳, ඊළගට highway එකට එන ව๟හන ๧ප๟๞ල๢ම, highway ඒ๧කන යන ව๟හන ๧ප๟๞ල๢ම එක๞ක න๢ස๟ ඇත๢๧වන තදබදයට ๧ක๟຀ට๟๧໵ຬ, ප๢න๞න຺๧໵ຬ තවත๞ ප๠යක๞ ໶තර traffic ත๢๧ය໶໳. ස໦ප๤໮ණ๧යන๞ ගත๞තම ප๠ය 3කට අසන๞න ๧වල๟වක๞. Overall Galle-Colombo Highway එක ක๢ස๢ ๧ත๞ර๠මක๞ න๠ත๢ ව๯ප๦ත๢යක๞໳.

උපන๞ද๟ ස๢ට ග๟ල๞๧ල๞ ඉන๞න මම ๧හ๟දටම දන๞නව๟, ප๢න๞න຺๧໵ ඉදන๞ ග๟ල๞ලට එන๞න ප๠යක๞ යන๞๧න๞ න๠ත๢ බව, හ๠බ๠ය๢ ๧໦ ක๢යන ໶ຩයට ව๟හන තදබදයක๞ අ๧ව๟ත๞ එ๧හම ๧වන๞නත๞ බ๠໱ න๠, ඉත๢න๞ 1st year හ๢ටප๤ අප๢ත๞ හ๢ත๟๧ගන හ๢຃๧ය๞ highway එකක๞ නම ල๜ක๟වට ๧ත๞ර๠මක๞ න๠ ක๢යල๟.

පස๞๧ස๞ පස๞๧ස๞ ද๠ක๞ක අ๧ප๞ ๧ගවල๞ වලට ๧ප๟຋ඩක๞ එහ๟ය๢න๞ ๧ල๟ක๩ ප๟රක කපනව๟, A2 (ග๟ල๞ල ම๟තර ප๟ර) ම๟໮ග๧ය๞ කට๤බ๠ද๞ද හ໱๧යන๞ තමය๢ entrance එකට යන๞න ๧වන๞๧න๞. Highway එක ද๠කල๟ ๧න๟ත๢බ๤නත๞, entrance එකට යන track 4 ප๟ර ද๠ක๞කම මට හ๢ත๟ගන๞න ප๤໳වන๞ උන highway එක ๧ක๟๷චර ස๤ප๢໱යට ඇත๢ද ක๢යල๟.

ඉස๞සර ප๟සල๞ න๢ව๟ඩ๤ක๧ල๞ට ස๠๧හන๞න ව๟හන වල๢න๞ ප๢๧රන๞ අ๧ප๞ ප๟ර (A2), ද๠න๞ හ๠මද๟ම ව๧ග๞ කතරගම trip යන ව๟හන, ๧වන ๧වන අ໳ත๞ ව๟හන වල๢න๞ න๢තරම ප๢໱ල๟ ත๢๧යනව๟. ප๟ර මර๠๧වන๞නත๞ ໶න๟ຌ ๧දක ත๩නක๞ වත๞ බල๟๧ගන ඉන๞න ඕන. ව๟හ๧න๞ට petrol ගහල๟, highway එකටත๞ සල๞ල๢ ๧දන๞න ප๢ස๞ස๤ද බන๞, පරණ ප๟๧໮ම යමන๞ ක๢යප๤ ක຀຃ය ද๠න๞, highway එ๧කන๞මය๢ යන๞න try කරන๞๧න๞. “මල๞ල๢, හවස ව๠ඩ ඇ໱ල๟ 6ට ໶තර ๧ක๟຀ට๟๧වන๞  pizza එකක๞ ගත๞තම, ස๢තල ๧වන๞න කල๢න๞ 7.30ට ໶තර ๧ගදර ໧න๢ස๞ස๤ එක๞කම කන๞න ප๤໸වන๞”. ඒ උ๧ද๞ හවස ග๟ල๞ල, ๧ක๟ලබ යන අය๢ය ๧ක๧නක๞ ක๢ව๤ව කත๟වක๞.

Highway එක open කරල๟ ຃ක ක๟๧ලකට පස๞๧ස๞ ප๟රට bus ද๟නව๟ ක๢යල කත๟වක๩ත๞ ග๢ය๟. ඕක ක๢ව๤ව ගමන ම๧ග๞ හ๢තට අ๧໵, න๢ක໦ ප๟රක race පຩන Layland bus ๧දකක ර๠පයක๞. බස๞ ๧ද๧ක๞ම drivers ල๟, හ๢ට๤ ක๢යල ප๟ගනව๟, ๧ක๟න๞๧ද๟ත๞තරල๟ ๧දන๞න ඉස๞සරහ footboard එ๧ක๞ ඉද๧ගන එ๧ක๞ ඉද๧ගන කගහනව๟, “අ๧ඩ๟๞ එහ๟ට ගන๢න๞ ๧ඩ๟”. මට හ๢ත๩๧න๞ හ໱ highway එකත ඉවරය๢ ක๢යල තමය๢. හ๠බ๠ය๢ bus ද๠໦මට පස๞๧ස๞ තමය๢ ๧ත๞ර๠๧න๞ ඒ ව๠๧຋ ๧ක๟๷චර ප๢ළ๢๧වලට ๧වනවද ක๢යල๟.

ම๤ල๢න๞ ම๤ල๢න๞ highway bus එ๧ක๞ ticket reserve කරන๞න ව๧ග๞ ජරමර ත๢බ๤නත๞, ද๠න๞ එ๧හම ๧දයක๞ න๠, ග๟ල๞๧ල๞ bus stand එ๧ක๞ highway එකට ත๢๧යන ๧ප๟๞ල๢๧໦ හ๢຃ය๟ ๧ග๟ඩක๞ ๧වල๟වට ໶න๟ຌ 15න๞ 15ට ව๧ග๞ bus ත๢๧යනව๟. උ๧ද๞ටය๢ හවසටය๢ ຩග ๧ප๟๞ල๢මක๞ ත๢බ๤නත๞, අන๢ත๞ ๧වලව຀ ව๠ຌම උ๧න๟ත๞ ໶න๟ຌ 5ක ๧ප๟๞ල๢๧໦ ඉන๞න ๧වය๢ එ๷චරය๢.

๧ගදර වහනයක๞ න๠ත๢ න๢ස๟, හ๟ highway එ๧ක๞ යන๞න ත๢බ๤න ආස๟ව න๢ස๟ අ໦මය๢, මමය๢ හ๢ත๩ව๟ highway bus ඒ๧කන ๧ක๟ලබ යන๞න ක๢යල. ම๤ල๢න๞ ම๤ල๢න๞ අ໦ම๧ගන๞ ຃කක๞ ໶තර ව๧ද๞, ๧໦කට ර๠ප๢යල๞ හ๟රස๢ය ගණක ໶යද໦ කරන๞๧න๞ ๧ක๟๧හ๞ ත๢๧යන සල๞ල๢ද, අරකද ๧໦කද….. න๢ක໦ AC bus එකක ග๢ය๟න໦ ඉවර๧න๞ ක๢යල๟.

හ๟ හ๟ ප๤ර๟ ක๢යල๟ bus එකට න๠ග๞ග๟, ๧හ๟ද කම ක๢යන๞๧න๞ bus එ๧ක๞ seat ຃ක ප๢ර๠න ගමන๞ අද๞දන එක, අන๢ත๞ bus නම හ๢ට๧ගන යන๞නත๞ ජනත๟ව එකත๩කරනව๟ ๧න๞. ග๟ල๞๧ල๞ town එ๧ක๞ ඉදල๟ ප๢න๞න຺ව entrance එකට ප๠යක යනව๟ ක๢ව๤වට හ໱යටම ග๢๧ය๞ ໶න๟ຌ 15ය๣. මම ද๠නට bus එ๧ක๞ හය හත๞වත๟වක๞ ග๢හ๢න๞ ඇ໶ත๞ ත๢๧යනව๟, කවද๟කවත๞ ඊට වඩ๟ ව๠ຌ ๧වල๟වක๞ ග๢හ๢ල๞ලන໦ න๠. ප๢න๞න຺๧໵ ඉදන๞ ๧ක๟຀ට๟වට හ๠මද๟ම ව๧ග๞ පයකට අඩ๤ ๧වල๟වක๢න๞ ග๢හ๢ල๞ල ත๢๧යනව๟. ඊළගට bus එක ග๠න ක๢ව๤๧ව๟ත๞ අර tourists ල๟ යන bus ව๧ග๞ උස බස๞ ໶තරය๢ ත๢๧යන๞๧න๞, න๢ක໦ ප๟๧໮ යන bus ව๧ග๞ මගຩගට AC on/off කර කර  යන๞๧න๞ න๠, හ๠ම bus එ๧ක๞ම tv ๧දකක๞ ත๢๧යනව๟, මම ග๢යප๤ ๧ග๟ඩක๞ දවස වල එක๞๧ක๟๞ ๧හ๟ද film එකක๞ (ස๢ක๩ර๠ හ๧ත๞), ලක๞ස๞ ໱ຬ ໯යක๞ ව๧ග๞ බලන๞න ප๤໸වන๞ ๧ද๞වල๞, අහ๧ගන යන๞න ප๤ලවන๞ සද๞๧දට ද๟๧ගන ග๢๧ය๞. Private bus වල ව๧ග๞ “ຌග๞‍ ຌග๞‍” ගල๟ bass ඇ๧හන ๧ච๟ක๟ බය๢ල๟ නම ๧න๧මය๢.

TV එක
Inside bus
One side of road

ස๠ප පහස๤ව එක๞ක බ๠໳වම, ๧ගවප๤ ග๠න ග๠න ๧ප๟຋ඩක๞වත๞ ຺ක න๠, ඉස๞සරහ seat එ๧ක๞ දණහ๢ස වຩන๞๧න๞ න๠. කක๩ල๞ ๧දක ຩග අරගන๞න ຃කක๞ ඉඩ ත๢๧යනව๟. Bags seats අස๞๧ස๞ ඔබන๞න ඕනන๠, උඩ ๧හ๟දට ඉඩ ත๢๧යනව๟. ම๤නට එල๢ය ව๠๧ටනව๟ ව๠ຌ න໦, ຩගඇරගන๞න ගදගහන๞๧න๞ න๠ත๢ curtains ත๢๧යනව๟. ක๠මත๢ න໦ seat එක න๢න๞දක๞ දන๞න๟ එ๧හම adjust කරගන๞න ප๤໸වන๞, ප๢຃පස๞๧ස๞ මන๤සයට කරදරයක๞ ๧වන๞๧නත๞ න๠. ස๟ම๟න๯ AC bus එකක๞ ව๧ග๞ ๧ර๟๞ද ๧දක උඩ seat එක, AC එක යට වත๩ර ๧໣๧රන seat එක ක๢යල අත๠රල๟ ද๟ප๤ seat න๠, ๧ක๟ය๢ seat එකත එක ව๧ග๞ ව๠ຌ๧වන๞න ප๤໸වන๞. ම๤ල๞ දවස වල න໦ වත๩ර ๧බ๟๞තල๞ එ๧හම ຬල๟ ත๢බ๤න๟, හ๠බ๠ය๢ දන ඉල๞໳වත๞ එක මගහ໱නව๟.

බස๞ එක ๧ක๟຀ට๟๧໵ ඉදන๞ මහරගමට යන ප๟๧රත๞, ක๢ස๢ දවසක traffic එකට block උ๧නත๞ න๠, ๧ම๟කද ๧໦ ව๧ග๞ ๧ල๟ක๩ bus එකක๞ horn එක ග๠හ๤වම ๧ප๟ຌ ๧ප๟ຌ ව๟හන ඇත ඉදලම ප๟๧໮ අය๢නකට ගන๞නව๟. Highway ඒ๧කන අප๤ speed එකටම ව๧ග๞ ๧ක๟຀ට๟๧໵ ඉදන๞ මහරගමටත๞ යනව๟ ๧ගමක๞ම න๠ත๩ව.

ස๟ම๟න๯ AC bus එකක පරණ ප๟๧໮ම ග๢ය๟න໦ ක໸තර හ໱යට එද๞ຬ, ๾໶තත๞ එක๞ක එප๟๧වනව๟. ක໸ත໱න๞ පස๞๧ස๞ හ๢ට๧ගන යන๞න ප๤໸වන๞ තර໦ ໧න๢ස๞ස๤ ගන๞න නවත๞තනව๟. අතපය ๧හ๟ල๞ලගන๞න ඉඩමຬ, ව๠ຌ ๧ව๷ච ඉ໱යව๤๧වන๞ම ඉන๞න ඕන. AC on/off ๧වනව๟, ඒ ๧ව๧ල๞ට තමය๢ හ๢๧තන๞๧න๞ ๧ම๟න ප๟පයක๞ද ๧໦, සල๞ල๢ ๧ගවලත๞ ຺ක ໶ຩන๞๧න๞ අය๢ ක๢යල๟. බස๞ ඒ๧කන බ๠ස๞සම න๢ක໦ ග๩຃ක๟ල๟ ව๧ග๞ අම๟ර๠ය๢.

Highway bus එ๧ක๞ ප๠ය 3ක ග๢යත๞ මට න໦ එක ๧හ๟දය๢, ๧ම๟කද සල๞ල๢ ๧ගවල ස๠පපහස๤වට යන๞න ප๤໸වන๞. අන๢ක යද๞ຬ ๧ගවල๞ ග๟໶න๞ නග๢න๞නත๞ ප๤໸වන๞, එද๞ຩත๞ අ๧ය ๧ගවල๞ ග๟໶න๞ බහ๢න๞නත๞ ප๤໸වන๞ (bus halt එකක๞ ව๧ග๞ ຺රක๞ පය๢න๞ යන๞න ත๢๧යන๞๧න๞).

The post ග๟ල๞ල ๧ක๟ළබ Highway Rocks appeared first on Isuru's blog.

]]>
http://blog.isamarasinghe.com/galle-colombo-highway-rocks/feed/ 4 http://blog.isamarasinghe.com/galle-colombo-highway-rocks/